Farse­valg har skapt en split­tet na­sjon

Verden for­døm­mer pre­si­dent Ma­duros for­søk på å til­eg­ne seg all makt i Ve­ne­zu­e­la.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Man­dag hag­let om­ver­de­nens for­døm­mel­se og ra­sen­de pro­tes­ter fra Ve­ne­zu­e­las op­po­si­sjon ned over lan­dets re­gje­ring et­ter søn­da­gens valg, som til­la­ter pre­si­dent Ni­colás Ma­duro å skri­ve en ny grunn­lov et­ter hans egen smak.

Ma­duro kan også set­te Ve­ne­zu­e­las folke­valg­te par­la­ment ut av spill og ut­set­te fle­re valg.

PRESSET TIL å STEMME

Der­med for­ster­ker Ve­ne­zu­e­la, en av ver­dens størs­te olje­pro­du­sen­ter, sin dype øko­no­mis­ke og so­sia­le kri­se, som kun har økt i om­fang et­ter at tid­li­ge­re pre­si­dent Hugo Cha­vez døde for fire år si­den. Ve­ne­zu­e­la står dess­uten både iso­lert og split­tet til­ba­ke.

Tross mas­si­ve pro­tes­ter fra op­po­si­sjo­nen, og trus­ler om sank­sjo­ner fra det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net, gjen­nom­før­te re­gje­rin­gen val­get av 545 re­gje­rings­lo­ja­le kan­di­da­ter til en grunn­lovs­gi­ven­de for­sam­ling som har til opp­ga­ve å end­re grunn­lo­ven som Cha­vez etter­lot seg.

Valg­da­gen var imid­ler­tid pre­get av po­li­tisk mo­ti­vert vold som kos­tet minst 13 men­nes­ker li­vet, og re­gje­rin­gen og op­po­si­sjo­nen er ueni­ge om valg­del­ta­kel­sens om­fang.

Ve­ne­zu­e­las of­fi­si­el­le valg­råd sier at åtte av lan­dets 19,5 mil­lio­ner vel­ge­re del­tok i val­get, mens op­po­si­sjo­nen hev­der at det var mak­si­malt tre mil­lio­ner som avga stemme.

Et uav­hen­gig ana­lyse­in­sti­tutt hev­der at 3,6 mil­lio­ner vel­ge­re gikk til ur­ne­ne, og at de al­ler fles­te av dis­se til­hør­te lan­dets 2,6 mil­lio­ner of­fent­lig an­sat­te som ble presset til å avgi stemme.

ANERKJENNER IKKE VALGRESULTATET

I for­kant av søn­da­gens valg ar­ran­ger­te op­po­si­sjo­nen en 48 ti­mer lang streik og et sym­bolsk pro­test­valg mot end­ring av grunn­lo­ven, hvor 7,5 mil­lio­ner del­tok.

– Det står gans­ke klart at re­gje­rin­gen led et stort ne­der­lag søn­dag, og at re­gje­rin­gens tid snart er over, sa Ju­lio Bor­ges, le­de­ren av det folke­valg­te par­la­men­tet, som har mis­tet all sin inn­fly­tel­se over nat­ten.

En lang rek­ke land har av­vist å an­er­kjen­ne valgresultatet og be­kla­ger lan­dets de­mo­kra­tis­ke til­bake­skritt. På lis­ten fin­ner

FOTO: NTB SCANPIX

De­mon­stran­ter opp­ret­tet bar­ri­ka­der un­der uro­lig­he­te­ne som opp­sto i Ca­ra­cas, ho­ved­sta­den i Ve­ne­zu­e­la, et­ter at valgresultatet ble kjent. Lan­det er i dyp so­si­al og øko­no­misk kri­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.