Nordlink

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom Stat­nett, den tys­ke sys­tem­ope­ra­tø­ren Ten­nert og den stat­li­ge, tys­ke in­ves­te­rings­ban­ken KFW.

● For­bin­del­sen blir to­talt på 623 kilo­me­ter, hvor­av 516 kilo­me­ter på hav­bunn. På norsk side er det cir­ka 50 kilo­me­ter luft­led­ning, på tysk side en like lang jord­ka­bel.

● De to fy­sis­ke kab­le­ne får til sam­men en spen­ning på en mill. volt.

● Lan­dings­sted i Tysk­land er Wil­ster i Sch­leswig-hol­stein, na­tur­lig nok helt nord i lan­det.

● Sjø­kab­le­ne vei­er fem kilo per me­ter, to­talt 50.000 tonn.

● På hav­bun­nen gra­ves den ned i se­di­men­te­ne ved hjelp av spy­ling. Spe­sial­ski­pet Po­lar King gjør job­ben et­ter at Nexans Ska­ger­rak har lagt ut ka­be­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.