Skog­ei­ere glad for Stø­res klima­ve­gring

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

EUS for­slag til fel­les gjen­nom­fø­ring av klima­for­plik­tel­se­ne vil ram­me norsk skog­bruk hardt, me­ner Nor­ges Skog­ei­er­for­bund. De er gla­de for Ap og Sps ve­gring.

– Blir det ikke ve­sent­li­ge end­rin­ger i mo­del­le­ne som nå fore­lig­ger, vil det være bedre­både for kli­ma og for ev­nen til å ut­vik­le ny in­du­stri å ikke slut­te seg til EUS fel­les gjen­nom­fø­rings­plan, sier Erik Lahn­stein, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­ges Skog­ei­er­for­bund.

For­bun­det or­ga­ni­se­rer skog­ei­ere og virk­som­he­ter som står for over 80 pro­sent av hog­sten i Nor­ge.

Lahn­stein me­ner klima­for­sla­get slik det nå fore­lig­ger fra EU, vil ha ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for Nor­ge.

– Vi vil få økte klima­gass­ut- slipp og svek­ke mu­lig­he­te­ne for å ut­vik­le ny grønn in­du­stri, sier Lahn­stein.

Han vi­ser til at det er sto­re meng­der ube­nyt­te­de for­ny­ba­re res­sur­ser i norsk skog. Gjen­nom å ta det­te i bruk iste­den­for stål og be­tong, og kom­me i gang med pro­duk­sjon av bio­plast og bio­driv­stoff, me­ner han norsk skog­næ­ring kan bi­dra til fle­re mil­lio­ner tonn i re­du­ser­te ut­slipp hvert år.

Eu-kom­mi­sjo­nens for­slag vil iføl­ge Lahn­stein set­te en stop­per for det­te. For­sla­get er å ta ut­gangs­punkt i skog­dek­ket slik det var i pe­rio­den fra 1990 til 2009. Ut fra det­te skal man be­reg­ne et så­kalt re­fe­ranse­nivå for åre­ne som kom­mer.

Blir ut­vik­lin­gen lig­gen­de un­der det­te ni­vå­et, på­drar man seg en ut­slipps­gjeld som man må gjø­re opp for.

–Vi er der­for svært for­nøyd med at Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et vars­ler at en even­tu­ell ny re­gje­ring ikke uten vi­de­re vil ha en fel­les gjen­nom­fø­rings­me­ka­nis­me med EU, sier Lahn­stein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.