Pri­sen på Obos-bo­li­ger falt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Pri­se­ne for bruk­te Obo­stil­knyt­te­de bo­li­ger had­de en ned­gang på både lands­ba­sis og i ho­ved­sta­den med hen­holds­vis 1 og 0,9 pro­sent fra juni til juli.

I juli var den gjen­nom­snitt­li­ge kvad­rat­me­ter­pri­sen for bruk­te Obos-til­knyt­te­de bo­li­ger i Oslo-om­rå­det 61.642 kro­ner, opp­ly­ser Obos i en presse­mel­ding. Det er 0,9 pro­sent la­ve­re enn i juni.

Obos-sjef Da­ni­el Kjør­berg Si­raj ut­ta­ler i presse­mel­din­gen at en mind­re pris­ned­gang fra juni til juli var som for­ven­tet.

Også på lands­ba­sis var det et pris­fall. Den gjen­nom­snitt­li­ge kvad­rat­me­ter­pri­sen var på 53.749 kro­ner i juli. Noe som til­sva­rer en ned­gang på 1,0 pro­sent sam­men­lig­net med juni.

Iføl­ge Si­raj har Obos opp­levd god etter­spør­sel et­ter nye bo­li­ger gjen­nom som­mer­en, både i og uten­for ho­ved­sta­den.

– Vi tror der­for at bo­lig­mar­ke­det kom­mer til å sta­bi­li­se­re seg ut­over høs­ten med en for­vent­ning om en for­sik­tig pris­vekst framover, sier Si­raj.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.