Er Kris­tian­sand en fri­by for na­zis­ter?

Åpent brev til ord­fø­rer Ha­rald Fur­re og po­liti­mes­ter Kir­sten Linde­berg.

Faedrelandsvennen - - MENING - JOAKIM HAUGE

Lør­dag 29. juli måt­te kris­tian­san­de­re og som­mer­gjes­ter på by­tur gå spiss­rot­gang gjen­nom en na­zis­tisk flagg­borg på Tor­vet. Se­ne­re mar­sjer­te et ti­talls na­zis­ter opp Mar­kens gate og gjen­nom kirke­går­den. Kris­tian­san­de­re som nek­tet å vike til side ble på­satt hånd­jern og bort­vist av po­li­ti­et, mens na­zis­te­ne fikk po­liti­be­skyt­tel­se for å gjen­nom­føre sin ulov­li­ge mar­ke­ring.

Hva slags sig­nal gir det­te by­ens inn­byg­ge­re og de tu­sen­vis av be­sø­ken­de som opp­sø­ker som­mer­byen Kris­tian­sand hvert år?

Den Nor­dis­ke Mot­stands­be­ve­gel­sen (DNM) er en na­zis­tisk grup­pe som har som me­to­de å ut­øve vold mot og myr­de mot­stan­de­re. I Hel­sin­ki 10. sep­tem­ber 2016 ble en 28 år gam­mel mann myr­det av del­ta­ke­re i en DNM­marsj for­di han tok til mot­mæle mot na­zis­te­ne. Ny­lig ble tre DNM­med­lem­mer i Gøte­borg dømt for bombe­at­ten­ta­ter mot lo­ka­le­ne til en venstre­ori­en­tert or­ga­ni­sa­sjon og to flykt­ninge­mot­tak.

Vi har alt­så med å gjø­re en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon som har som mål å spre frykt og kneb­le mot­stan­de­re gjen­nom bruk av vold. Me­to­den er vel­kjent, først ret­tes ha­tet og ter­ro­ren mot ut­sat­te mi­no­ri­tets­grup­per som et­nis­ke og re­li­giø­se mi­no­ri­te­ter, ho­mo­fi­le, les­bis­ke og trans­per­soner og po­li­tis­ke mot­stan­de­re på venstre­si­den. Så ut­vi­des ter­ro­ren til å ram­me alle som tar til mot­mæle, og til slutt er vi alle ofre.

Vi har opp­levd den­ne ter­ro­ren før. Det godt do­ku­men­tert gjen­nom ut­stil­lin­gen på Ar­ki­vet et stein­kast fra kirke­går­den som na­zis­te­ne ble es­kor­tert gjen­nom av po­li­ti­et. Kirke­går­den hvor min beste­far lig­ger be­gra­vet som un­der ok­ku­pa­sjons­åre­ne bi­dro i kam­pen mot na­zis­tisk ok­ku­pa­sjon og ter­ror, ble alt­så åsted for en po­liti­be­skyt­tet na­zis­tisk mar­ke­ring.

Po­li­ti­et valg­te på lør­dag å be­hand­le den­ne grup­pens ulov­li­ge hat­marsj på en måte som er dypt kren­ken­de for oss alle.

Na­zis­te­ne mar­sjer­te un­der pa­ro­len «Knus ho­molob­by­en». I føl­ge de­res ver­dens­bil­de er «ho­molob­by­en» en del av den «jø­dis­ke kul­tur­marx­is­men». Re­to­rik­ken er også vel­kjent. Det var det­te ver­dens­bil­det ter­ro­ris­ten som gjen­nom­før­te ter­ror­ak­sjo­nen mot Re­gje­rings­kvar­ta­let og Utøya 22. juli 2011 be­kjen­te seg til. De som mar­sjer­te gjen­nom våre ga­ter og vår kirke­gård er hans ideo­lo­gis­ke for­bunds­fel­ler og er pro­du­sen­te­ne av ha­tet som før­te til at vi mis­tet så man­ge den fryk­te­li­ge fre­da­gen for seks år si­den.

Po­li­ti­et valg­te på lør­dag å be­hand­le den­ne grup­pens ulov­li­ge hat­marsj på en måte som er dypt kren­ken­de for oss alle. Be­grun­nel­sen for å la dem gjen­nom­føre var at man vil­le unn­gå «bråk» og «å es­ka­le­re si­tua­sjo­nen». Når po­li­ti­et ikke set­ter hardt mot hardt og hind­rer en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon som har som me­to­de å spre frykt gjen­nom vold og drap å gjen­nom­føre en ulov­lig mar­ke­ring, hvem skal da be­skyt­te oss? Po­en­get med po­li­ti­ets volds­mono­pol er at de skal hånd­te­re sli­ke grup­per slik at vi som er mål for de­res ter­ror ikke skal måt­te be­skyt­te oss selv. Når po­li­ti­et vel­ger å gi et­ter for trus­ler om vold og ter­ror, er det vi som må ta kon­se­kven­se­ne.

Ved å ikke stop­pe na­zis­te­nes marsj gjen­nom Kris­tian­sand lør­dag 29. juli kneb­let po­li­ti­et yt­rings­fri­he­ten og be­ve­gel­ses­fri­he­ten til by­ens inn­byg­ge­re. Ho­mo­fi­le, les­bis­ke, trans­per­soner og and­re som de­fi­ne­res som en­del av «ho­molob­by­en» kun­ne ikke fritt vise hvem de er og hvem de els­ker i Kris­tian­sands ga­ter uten frykt for egen sik­ker­het. Alle med en an­nen hud­far­ge el­ler opp­rin­nel­se enn na­zis­te­ne selv kun­ne ikke be­ve­ge seg i Kris­tian­sand uten å være et mål for na­zis­tisk ter­ror. Mo­di­ge kris­tian­san­de­re som ble bort­vist av po­li­ti­et da de nek­tet å bøye seg for en na­zis­tisk mar­ke­ring ble hind­ret i å ytre sine me­nin­ger og be­ve­ge seg fritt i sin egen by.

Po­li­ti­ets unn­fal­len­het lør­dag 29. juli etter­la­ter et inn­trykk av at det i Kris­tian­sand er fritt frem for na­zis­tis­ke mar­ke­rin­ger som har som mål å ska­pe frykt og skrem­me by­ens inn­byg­ge­re og be­sø­ken­de til taus­het. Hvor­dan skal by­ens po­li­tis­ke le­del­se og Ag­der po­liti­dis­trikt ret­te opp det­te inn­tryk­ket og sik­re at Kris­tian­sand er en trygg by for alle uav­hen­gig av sek­su­ell leg­ning, kjønns­iden­ti­tet, et­nisk opp­rin­nel­se, re­li­gion og po­li­tisk stå­sted? Et førs­te steg for å gjen­opp­ret­te til­li­ten bør være å gå sam­men med oss i pa­ra­den gjen­nom Mar­kens gate lør­dag 26. au­gust un­der Skei­ve Sør­lands­da­ger og vise at dere står sam­men med oss i «ho­molob­by­en» i kam­pen mot in­to­le­ran­se og hat.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Po­en­get med po­li­ti­ets volds­mono­pol er at de skal hånd­te­re sli­ke grup­per, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.