Et an­grep mot Nor­ge og nord­menn

Faedrelandsvennen - - MENING - FREDERICK NIL­SEN, leder i Kris­tian­sand So­sia­lis­tisk Ung­dom

Det skul­le ha vært i Fred­rik­stad. Det ble ikke noe i Fred­rik­stad. Det skul­le ha vært et an­grep mot meg, min sek­su­ali­tet, og alle mine and­re ven­ner som til­hø­rer den så­kal­te ”ho­molob­by­en”. Det ble et an­grep mot oss.

●● Nord­front og den ny­na­zis­tis­ke be­ve­gel­sen gjor­de det uten­ke­li­ge. De star­tet opp en de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand. Min hjem­by.

Det er tungt å sit­te på Utøya og lese ny­he­te­ne om de­mon­stra­sjo­nen som tok plass. Det er tungt å vite at vi sit­ter og ma­ler ban­ne- re mot ak­sjo­nen som skul­le tatt plass i Fred­rik­stad, og så se at det skjer i Kris­tian­sand. Det er tungt å vite at ha­tet de­res for vårt regn­bue­far­ge­de sam­funn ikke kan gjø­res noe med. Det er tungt å vite at de ha­ter at jeg, som man­ge and­re nord­menn, er ho­mo­fil.

I au­gust skal vi fei­re Pri­de i Kris­tian­sand. Vi skal kle oss farge­rikt og stå opp for oss selv. Vi skal gå i ga­te­ne, stol­te av hvem vi er og for at vi bor i det lan­det vi bor i. Vi skal kle byen vår i rødt, oran­sje, gult, grønt, blått, in­di­go og fio­lett. Vi skal være gla­de og lyk­ke­li­ge. Et­ter de­mon­stra­sjo­nen som fore­gikk i de sam­me ga­te­ne, er det kan­skje ikke like lett.

Pri­de. Stolt­het. Stolt­het over å være ho­mo­fil, bi­fil, asek­su­ell, trans­per­son, og alle and­re ty­per men­nes­ker du kan ten­ke deg. Det er lett å være stolt av det un­der ar­ran­ge­men­tet. Det er ikke all­tid like lett å være stolt av det et­ter det er fer­dig el­ler før det tar plass. Al­le­re­de før de­mon­stra­sjo­nen til Nord­front var folk red­de for å være farge­rike og stol­te av seg selv et­ter pa­ra­den var fer­dig. Så klart var de det, når folk bren­ner flag­get de­res, tra­kas­se­rer dem, an­gri­per dem og me­ner at de skal dø.

Den­ne gan­gen var det LHBT+ sam­fun­net det gikk ut­over, men hvem blir det nes­te gang? Den ny­na­zis­tis­ke be­ve­gel­sen er skrem­men­de. De har en uro­vek­ken­de tanke­gang, som da­te­res helt til­ba­ke til tid­lig 1930-tal­let. De me­ner at Nor­ge er kun for nord­menn, men hva er egent­lig en nord­mann? Er nord­mann en per­son som er hvit, he­te­ro­fil, og har norsk pass? Nei.

I So­sia­lis­tisk Ung­dom har vi man­ge med­lem­mer med for­skjel­lig bak­grunn. Og vi er alle nord­menn. Uan­sett om du er hvit, mørk­hud­et, he­te­ro­fil, ho­mo­fil, bi­fil, mann, kvin­ne, trans­per­son, har norsk pass el­ler uten­landsk pass, så er du nord­mann. Og vi i SU me­ner at nå bur­de alle nord­menn hol­de sam­men mot Nord­front, og vise dem at Nor­ge er et sted for alle. For deg, for meg, for den inn­vand­re­ren som har flyt­tet inn i nabo­hu­set, for den som els­ker en av sam­me kjønn, og for alle and­re som øns­ker å være norsk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.