Nazi-de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE O. BERGE, Den nors­ke Natzwei­ler og Dachau­ko­mi­te

På Kris­tian­sand Kirke­gård står det et stort min­nes­mer­ke over bor­ge­re fra Kris­tian­sand som gav sitt liv for å hind­re Na­zis­te­ne og få fot­fes­te i Nor­ge un­der 2. ver­dens­krig. Fle­re av dem lig­ger også be­gra­vet der.

●● På Kris­tian­sand Kirke­gård sam­let Ny­na­zis­te­ne seg før de­mon­stra­sjons­to­get i Mar­kens­ga­ten. De vis­te in­gen re­spekt for ver­ken min­nes­bau­ta­en el­ler alle krigs­gra­ve­ne.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om den fore­stå­en­de ulov­li­ge nazi­de­mon­stra­sjo­nen, men gjor­de in­gen ting. Det ulov­li­ge de­mon­stra­sjons­to­get fikk gå ned hele Mar­kens­ga­ten til Tor­vet med po­liti­es­kor­te. Det er en pro­vo­ka­sjon mot det nors­ke retts­sys­te­met.

Men det er ikke førs­te gang det nors­ke po­li­ti går na­zis­te­nes ærend. I ok­to­ber og no­vem­ber 1942 var­de t nors­ke po­li­ti den na­zis­tis­ke ok­ku­pa­sjons­mak­ten me­get be­hjel­pe­lig med først å re­gist­re­re alle jø­der bo­satt i Nor­ge, og si­den ar­res­te­re dem. 30. no­vem­ber 1942 ble så 775 nors­ke jø­der send til ut­ryd­del­ses­lei­rer i Po­len og Tysk­land. 25 av dem over­lev­de. En skam­plett på det nors­ke po­li­tis rulle­blad. I Dan­mark nek­tet po­li­ti­et å del­ta i til­sva­ren­de ak­sjon.

Så skjer det igjen, po­li­ti­et lar seg dik­te­re av na­zis­te­ne, den­ne gan­gen av en li­ten grup­pe sin­te menn fra de tre nor­dis­ke land. Po­li­ti­et for­sva­rer sin fei­ge hand­ling med at de vil be­skyt­te by­ens bor­ge­re mot opp­tøy­er, og ar­res­te­rer hel­ler to uskyl­di­ge som ikke vil flyt­te seg for bøl­le­ne. Vi hå­per vi slip­per å se det igjen, at po­li­ti­et ge­ne­relt og Kris­tian­sands po­li­ti­et spe­si­elt bøy­er seg i stø­vet for na­zis­te­ne og de­res ideo­lo­gi­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.