Po­li­ti­et bør be om unn­skyld­ning

Faedrelandsvennen - - MENING - AMA­LIE NILSSEN

Po­li­ti­et har fått mye kri­tikk for hvor­dan de lør­dag hånd­ter­te den ulov­li­ge na­zist­mar­sjen gjen­nom Kris­tian­sand sen­trum.

●● Po­li­ti­ets for­kla­ring er at de ble tatt på sen­ga og ikke had­de res­sur­ser til å fjer­ne na­zis­te­ne uten å set­te si­vi­le i fare. Po­li­ti­et sier de­res hen­sikt var å be­skyt­te inn­byg­ger­ne ved å lage en blo­ka­de mel­lom na­zis­te­ne og be­folk­nin­gen. Så langt er det mu­lig å for­stå tanke­gan­gen de­res i en stres­set si­tua­sjon.

Å fjer­ne den fre­de­li­ge, en­som­me mot­de­mon­stran­ten Ole Tellef­sen med hånd­jern og makt var et stort feil­grep. Po­li­ti­et gjor­de det, slik jeg for­står det, for­di de var red­de for at det skul­le ut­ar­te seg en si­tua­sjon der fle­re ble ska­det. Her kan vi igjen ut­vi­se for­stå­el­se for men­nes­ker som tok dår­li­ge av­gjø­rel­ser i en eks­tremt stres­set si­tua­sjon.

Det som for meg er ufor­ståe­lig, er at po­li­ti­et i etter­tid står fast på at de gjor­de det ret­te. Er det noe An­ders Behring Brei­vik må ha lært oss, så er det hvor far­li­ge høyre­eks­tre­me kan bli når de tror de har po­li­ti­et på sin side. Det er frem­de­les ikke for sent for po­li­ti­et å kom­me med en of­fent­lig unn­skyld­ning til Ole Tellef­sen. En slik unn­skyld­ning er ikke bare på sin plass. Den er tvin­gen­de nød­ven­dig for de­mo­kra­ti­et vårt.

For å ta byen vår til­ba­ke som en åpen by for kjær­lig­het og for­stå­el­se, fore­slår jeg at Mar­kens ma­les per­ma­nent om til Regn­bue­gata. La po­li­ti og oss inn­byg­ge­re male side om side. Regn­buen sym­bo­li­se­rer et farge­rikt og mang­fold fel­les­skap der alle er fri til å eie sine egne valg. Den­ne fri­he­ten får in­gen knu­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.