En de­mon­stra­sjon i Mar­kens

Faedrelandsvennen - - MENING - GUNNAR M. BJERKESTRAND

Det har vært en ikke helt lov­lig de­mon­stra­sjon i Mar­kens gate her i Kris­tian­sand.

●● Men selv dis­se in­di­vi­de­ne har full rett til å ut­tryk­ke sine mer el­ler mind­re bi­sar­re ide­er, så len­ge det går for seg i fre­de­li­ge for­mer, og in­nen­for lo­vens rammer.

Jeg var al­le­re­de 8 år da NaziTysk­land måt­te trek­ke seg ut av Nor­ge med ha­len mel­lom bei­na i 1945. Idag er Tysk­land, Nor­ge og de and­re nor­dis­ke land so­li­de de­mo­kra­ti­er, og slik vil vi at det skal for­bli.

Po­li­ti­et i Kris­tian­sand valg­te å å unn­gå en kan­skje vol­de­lig kon­fron­ta­sjon. De vil­le ikke gjø­re dis­se få ny-na­zis­te­ne til mar­ty­rer, og takk for det. Til alle dere, gam­le og unge, møt opp ved høs­tens valg og gjør de­res bor­ger­plikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.