Ubud­ne gjes­ter i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE LANGELAND YNGVE KRONSTAD-JOHANSEN Stor­tings­kan­di­dat for Rødt-vest Ag­der SVERRE J. AUNE

stop­pet, slik at de kun­ne blir mar­ty­rer og kneb­let for sine me­nin­ger. Nå ble det hel­ler marsj til spott og spe».

Na­zis­me kan jo sak­tens sies å være noe i seg selv som står til «spott og spe». Men den­ne de­mon­stra­sjo­nen var vel­lyk­ket ut fra de­res eget stå­sted. De fikk så å si åp­net dø­ra til Kris­tian­sand og fikk po­li­ti­et til å dil­te et­ter dem som et hale­heng. De opp­tråd­te tak­tisk og di­si­pli­nert og vis­te for all verden at en li­ten klikk kan ta in­ner­svin­gen på oss and­re på den­ne må­ten.

Ad­vo­ka­ten blir her en tals­mann for det jeg med et langt ord kal­ler «yt­rings­fri­hets­fun­da­men­ta­lis­me», en il­lu­so­risk fore­stil­ling om at alle skal ha helt lik mu­lig­het til å ytre seg. I vir­ke­lig­he­tens verden er det slik at der­som na­zis­ter får do­mi­ne­re gata, så blir det til for­treng­sel for and­re. Slik må vi se det for­di na­zis­me ikke er en hvil­ken som helst po­li­tisk ret­ning, men en ret­ning som gjør vold til det mest sen­tra­le.

Po­li­ti­ets opp­tre­den fø­rer til tap av re­spekt. Bruk av hånd­jern mot en som fre­de­lig stil­te seg i vei­en for na­zis­te­ne er spe­si­elt util­gi­ve­lig. De vil gjer­ne trek­ke lær­dom­mer og sy­nes å ha lært mest av sine van­li­ge gam­le kjen­nin­ger som ofte kan end­re for­kla­ring: Vi vil­le egent­lig stop­pe de­mon­stra­sjo­nen… vil­le bare ver­ne yt­rings­fri­he­ten…

Rødt tar sterk av­stand fra at ak­sjo­nis­ter fikk ta seg til ret­te og full­fø­re en uan­meldt

●● Lør­dag fikk alt­så fast­bo­en­de og tu­ris­ter I Kris­tian­sand brutt som­mer­idyl­len. 70 ny­na­zis­ter fikk mar­sje­re gjen­nom ga­te­ne og dele ut løpe­sed­ler for sine vrid­de tan­ker om ho­mo­fi­li! Men i bun­nen lig­ger rase­ha­tet. Det­te kom ty­de­lig frem i in­ter­vju på so­sia­le media. Når selv fi­lip­pins­ke kvin­ner gift med nors­ke menn skal ut av Nor­ge, skjøn­ner man egent­lig hvor sykt det­te er.

Alle spør seg, hvor­for til­lot po­li­ti­et dis­se høyre­eks­tre­me ak­sjo­nis­te­ne å full­fø­re den­ne uan­meld­te de­mon­stra­sjo­nen. Var det man­gel­full be­red­skap? Kan vi føle oss sik­ker på at det­te ikke gjen­tar seg? Var det­te et ek­sem­pel på man­gel­full be­red­skap som re­gje­rin­gen har vært kri­ti­sert for? Det er man­ge som stil­ler uli­ke spørs­mål om sa­ken, og det­te er na­tur­lig. Kris­tian­sands inn­byg­ger­ne fø­ler seg tram­pet på og man­gel­fullt iva­re­tatt av po­li­ti­et. Folk som tok til mot­mæle mot eks­tre­mis­te­ne ble raskt ført vekk av po­li­ti­et. Det­te har selv­føl­ge­lig skapt ster­ke re­ak­sjo­ner.

Det er åpen­bart at rei­sen til Sørlandet må ha føl­tes som en tri­umf. Og med gode opp­le­vel­ser fra den­ne gjen­gen, er det ikke umu­lig at den størs­te nor­dis­ke høyre­eks­tre­me grup­pen ven­der til­ba­ke, da tren­ger det ikke gå fullt så fre­de­lig for seg.

Jeg så ny­lig en bri­tisk do­ku­men­tar fra Russ­land. Høyre­eks­tre­me grup­per vokser. De mø­ter lite mot­stand av sty­res­mak­te­ne. De får hol­de sine de­mon­stra­sjo­ner, og de får vokse. Ofre­ne er ho- mo­fi­le og inn­vand­re­re som til­fel­dig og bru­talt blir an­gre­pet. Vi har po­li­ti­ke­re I Nor­ge som spil­ler på frykt. De sier inn­vand­re­re tru­er vel­ferds­sta­ten, el­ler mus­li­mer tru­er norsk kul­tur. Ra­sis­me er far­lig for­di det fø­rer til ute­sten­gel­se, hat og vold, og for­di det split­ter og set­ter oss opp mot hver­and­re.

Par­ti­et Rødt job­ber for at folk som kom­mer til Nor­ge som flykt­nin­ger el­ler asyl­sø­ke­re skal føle seg vel­kom­men og in­klu­dert. Rødt vil også ha of­fent­lig fi­nan­siert in­for­ma­sjon om sek­su­ell ori­en­te­ring og kjønns­ut­trykk i kom­mu­ne­ne, ar­beids­li­vet, sko­le og barne­ha­ger samt sik­re støt­te til Lhbt+-or­ga­ni­sa­sjo­ner og Ro­sa kom­pe­tan­se. Stem Rødt, for­di fel­les­skap fun­ge­rer hat, for­føl­gel­se el­ler ringe­akt på grunn av; a) Hud­far­ge el­ler na­sjo­nal el­ler et­nisk opp­rin­nel­se, b) Re­li­gion el­ler livs­syn, el­ler c) Ho­mo­fil leg­ning, leve­form el­ler ori­en­te­ring.»

Ag­der Po­liti­kam­mer had­de kun­net stan­set de­mon­stra­sjo­nen til ”Den Nor­dis­ke Mot­stands­be­ve­gel­se” i Kris­tian­sand med hjem­mel i lov. Det bur­de de gjort. I ste­det har po­li­ti­et gitt sitt ty­de­li­ge ak­sept av høy­re ra­di­ka­lis­me i Kris­tian­sand, og i til­legg for­sva­rer sin unn­la­ten­het ved å hen­vi­se til pa­ra­graf 100 om yt­rings­fri­het. Det er verdt å mer­ke at na­sjo­nal­so­sia­lis­tisk ver­dens­an­sku­el­se var straff­bart un­der og et­ter kri­gen på grunn av na­sjo­nal­so­sia­lis­mens umen­nes­ke­li­ge sam­funnog men­neske­syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.