Ag­der­po­li­ti­ets unn­fal­len­het

Faedrelandsvennen - - MENING - Kris­tian­sand

Fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter ved Ag­der Po­liti­kam­mer ga po­li­ti­ets syn på pa­ra­graf 100 i norsk Grunn­lov som hjem­ler yt­rings­fri­het i Nor­ge.

●● Pa­ra­gra­fen gir alle mu­lig­he­ter for å ytre opp­lyst og åpne syns­punk­ter og in­for­ma­sjon. Po­liti­mes­te­ren hev­der vi­de­re i TV2 sin ny­hets­sen­ding 31/7-17 at pa­ra­graf 100 gir rett for den høy­re eks­tre­me grup­pa ”Den Nor­dis­ke Mot­stands­be­ve­gel­se” å de­mon­stre­re og spre flyge­bla­der i Kris­tian­sand sen­trum lør­dag 29/7-17.

Høyre­ra­di­kal ideo­lo­gi er fun­dert i tysk na­sjo­nal­so­sia­lis­me fra mel­lom­krigs­ti­den. Den be­står av ag­gres­siv, rase­ba­sert na­sjo­na­lis­me og ut­tryk­ker mis­nøye med den de­mo­kra­tis­ke styre­form som den nors­ke kon­sti­tu­sjon er grunn­lagt på. Høyre­ra­di­ka­lis­men ret­ter sine an­grep mot li­be­ra­lis­me, kon­ser­va­tis­me og marx­is­me, og dyr­ker og frem­mer ”füh­rer-prin­sip­pet” som sitt enes­te al­ter­na­tiv.

”Den Nor­dis­ke Mot­stands­be­ve­gel­se” sy­nes å være av sam­me ka­li­ber som Hvit Valg­al­li­an­se og Stopp inn­vand­rin­gen som had­de sitt ut­spring fra det na­sjo­nal­so­sia­lis­tis­ke Fedre­lands­par­ti­et (1990), og de frem­stil­ler seg som nor­ma­le, na­sjo­na­lis­tis­ke og ra­sis­tis­ke ak­ti­vis­ter med for­ti­dig his­to­rikk som frem­mer hvi­te men­nes­kers over­le­gen­het.

I de­mon­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand ret­ter de skyt­set på dis­kri­mi­ne­ren­de måte, mot ho­mo­be­ve­gel­sens opp­lys­nings­ar­beid . ”Den nor­dis­ke Mot­stands­be­ve­gel­se” me­ner at sek­su­ali­tet kun hand­ler om at kvin­ner skal føde, og de frem­mer in­to­le­ran­te homo­po­li­tis­ke syns­punk­ter om å for­by homo­sek­su­ali­tet og kri­mi­na­li­se­re ho­mo­filt opp­lys­nings­ar­beid. Flyge­bla­det som yt­rer kamp mot ho­mo­be­ve­gel­sen, ”Knus ho­molob­by­en”, vir­ker tru­en­de og stø­ten­de og ville­den­de.

Den frem­stil­ler ho­mo­fi­li som unor­malt, folke­fiendt­lig og kul­tur­marx­is­tisk ved at det er per­verst. Den­ne frem­stil­ling er i seg selv dis­kri­mi­ne­ren­de, og ram­mes av Straffe­lo­vens 13. ka­pit­tel pa­ra­graf 135a. Loven sier eks­pli­sitt; ”Med dis­kri­mi­ne­ren­de el­ler hate­full yt­ring me­nes det å true el­ler for­hå­ne noen, el­ler frem­me

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.