Er vårt lo­ka­le po­li­ti et støtte­po­li­ti for en na­zis­tisk be­ve­gel­se?

Faedrelandsvennen - - MENING - JOSTEIN KURDØL,

Po­li­ti­et ved le­del­sen har et­ter min me­ning gjort en grov feil­vur­de­ring.

●● Når po­liti­mes­te­ren vi­ser til yt­rings­fri­he­ten i for­bin­del­se med den­ne ikke god­kjen­te de­mon­stra­sjo­nen sår han tvil om sin egen dømme­kraft. Jeg und­res om den­ne av­gjø­rel­sen, som ty­de­lig­vis er tatt på høy­es­te lo­ka­le hold, skyl­des feig­het sna­re­re enn yt­rings­fri­het, el­ler kan­skje engstel­se for egen sik­ker­het?

Her er det vik­tig å til­føye at man had­de fått til­bud om mann­ska­per fra Øst­fold. Po­li­ti­et byg­ger opp un­der og heg­ner om et nazi­re­gi­me som vi ikke vil ha i vår by, ikke i Øst­fold, ikke i Nor­ge el­ler and­re land. Po­li­ti­et har også mu­lig­he­ten til å be­nyt­te et lov­verk som hand­ler om å kun­ne stop­pe en ulov­lig de­mon­stra­sjon. Når vi i til­legg opp­le­ver at en av by­ens gode bor­ge­re Ole Tellef­sen, blir lagt i hånd­jern for å vise sin so­li­da­ri­tet til alle mot­stan­de­re av en na­zis­tisk be­ve­gel­se, ja da kan vi med ret­te kal­le vårt lo­ka­le po­li­ti for å løpe na­zis­te­nes ærend. Kan­skje det ver­ste med den­ne sa­ken er å se bil­det av stol­te po­liti­folk som es­kor­ter na­zis­te­ne.

Om det fin­nes en hjem­mel for å la et nazi- og ra­sis­tisk par­ti for å ture frem som i det­te til­fel­le, fin­nes det også hjem­mel som til­si­er at ulov­lig de­mon­stra­sjon kan stop­pes. Her bør i det mins­te en kraf­tig refs fra øvers­te sen­tra­le po­liti­myn­dig­het være på sin plass, og ikke tul­le dere bort i unn­skyld­nin­ger som «for å unn­gå vold og es­ka­le­ring».

Men det var jo nett­opp det po­li­ti­et gjor­de mot to av våre gode bor­ge­re, bruk­te vold. For­stå det den som kan! Det hø­rer også med at Ole Tellef­sen og Stef­fan Strand­berg ble bort­vist fra byen.??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.