Mot-de­mon­stra­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - MENING - ISABELLE-LOUISE AABEL, leder Kris­tian­sand AP

Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil med mitt liv for­sva­re din rett til å si det. Vol­tai­re, (1694-1778) fransk for­fat­ter.

●● Jeg vil be­skyt­te yt­rings­fri­he­ten, jeg støt­te den og job­be med den. Li­ke­vel sli­ter jeg når man vel­ger å bru­ke yt­rings­fri­he­ten for å kren­ke and­re men­nes­ker. Lage skil­ler og gren­ser mel­lom folk. Frem­me en tan­ke om at noen er bed­re enn and­re. At leg­ning, re­li­gion, far­ge og bo­sted har en inn­virk­ning på hva vi for­tje­ner. Vi for­tje­ner alle å bli be­hand­let med re­spekt og like­verd. Vi er med­men­nes­ker og like­menn og må be­hand­le and­re slik vi vil bli be­hand­let selv.

Yt­rings­fri­he­ten er ikke la­get for å rok­ke ved men­neske­ret­tig­he­te­ne!

Jeg er stolt over min by sin mot­ak­sjon i går, søn­dag 30.7.17! Takk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.