An­dy the Can­dy

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ELI VAN DER EYNDEN

●● Bo­sted: Fra Vi­ge­land, bo­satt i Kris­tian­sand

●● Ak­tu­ell: Vise­san­ger og ma­te­ma­ti­ker – skal opp­tre på Eike­ra­pen Roots Fes­ti­val og Sommer­åpent.

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

– Stein Tor­leif Bjel­las kon­ser­ter er all­tid høyde­punk­ter for meg. El­lers ble jeg vett­skremt av fil­men «Jak­ten på nyre­stei­nen» da jeg var ung. Jeg og pap­pa måt­te gå og spi­se pøl­se på Par­ko iste­den­for.

Hva le­ser du ak­ku­rat nå?

– «Ca­mi­no Is­land». Spen­nen­de bok som jeg nå har brukt et halvt år på.

Hvil­ken bok kom du ald­ri gjen­nom?

– «Ny­norsk ord­lis­te». Jeg mis­tet in­ter­es­sen når jeg kom til K, der var det kje­de­lig. El­lers er «Mo­by Dick» en stor, hvit hval for meg.

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag?

– End­ret grunn­lo­ven slik at jeg var dik­ta­tor for evig.

Hvil­ken se­rie MÅ du se?

– «Dags­revy­en» og «Ga­me of Thro­nes». I dis­se ti­der er det jo vans­ke­lig å skil­le dem.

Hva dri­ver du med ak­ku­rat nå på kul­tur­fron­ten?

– Spil­ler litt kon­ser­ter rundt for­bi og skri­ver nye vi­ser. Det nær­mer seg både Eike­ra­pen Roots Fes­ti­val og Sommer­åpent, så jeg får ikke så mye tid til an­net enn å være ner­vøs.

Hvil­ken låt skul­le du øns­ke du had­de skre­vet?

– «Ja, vi els­ker». Tenk så mye Tono-pen­ger jeg had­de fått! «Kjær­lig­het mel­lom mus­lin­ger» av Bare Egil er på en god andre­plass.

Hvil­ken per­son vil­le du byt­tet liv med for en dag?

– Snå­sa­man­nen. Jeg vil gjer­ne kjø­le ned hen­de­ne hans!

Hvil­ken sang får deg til å dan­se?

– Jen­ka-me­lo­di­en

Hva kun­ne vært bed­re med kul­tur­byen Kris­tian­sand?

– Mer standup og fær­re cover­band. Jeg be­gyn­ner å bli lei av Post­giro­byg­get.

Hva er din størs­te guil­ty plea­sure?

– Back­stre­et Boys med «The Call»

Hva ang­rer du mest på?

– Ar­tist­nav­net An­dy the Can­dy, had­de jeg star­tet nå vil­le jeg kalt meg «Sykt kjekk fyr som spil­ler gi­tar». Det er mer pas­sen­de, tror jeg.

An­ders Stø­le Fid­je, bed­re kjent som An­dy the Can­dy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.