50 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

2. AUGUST1967AUGUST 1967

●● Vest-ag­der lig­ger re­la­tivt godt an når det gjel­der ut­byg­gin­gen av sko­len og de fles­te ele­ver be­gyn­ner nå i 9-årig sko­le. Så­le­des har 8 av fyl­kets 15 kom­mu­ner bygd ut ung­doms­sko­len, og det er de folke­ri­ke­ste­ke­ri­kes­te kom kom­mu­ner. Der­for kan 3/4 av de ele­ve­ne eve­ne som be­gyn­ner på sko­len den­ne høs­ten, be­gyn­ne i fullt ut­byg­de 9-åri­ge sko­ler, for­tel­ler skole­di­rek­tør Hall­geir Fur­nes. In­nen 3-4 år reg­ner skole­di­rek­tø­ren med at t den 9-åri­ge sko­len skal være fullt llt ut­bygd i Vest-ag­der. – Er det in­te­res­res­se for 5 da­gers skole­uke i Vest-ag­der? der? – Ut­over Ven­ne­sla har in­gen kom­mum­mu­ner inn­ført 5 da­gers skole­uke, men der er både for­eld­re og ele­ver vel for­nøy­døyd med

5 da­gers skole­uke i ung­doms­sko­len. en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.