Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Ri­me­lig Ve­ne­zia Tre ri­me­li­ge ho­tell

● Bes­til­ler du rom i god tid i lav­se­son­gen har du gode odds for å bo billig.

● Ho­tel San Sa­mu­e­le – Sjar­me­ren­de, lite ho­tell med per­fekt be­lig­gen­het. Bed­re får du det ikke i Ve­ne­zia til den pri­sen. Pris fra 500 kro­ner. www. ho­tels­an­sa­mu­e­le.com

● Ho­tel San Lu­ca – Be­står av ho­ved­bygg, en side­byg­ning og to lei­lig­he­ter, og er en god deal midt mel­lom Mar­kus­plas­sen og Rial­tobroa. Pris fra 900 kro­ner. www.ho­tels­an­lu­ca­ve­nice.com

● Pen­sione Se­guso – Sto­re rom med an­tik­va­risk ver­di og be­lig­gen­het rett ved ka­na­len San Vio. En­kelt og sjar­me­ren­de. Fra 1.200 kro­ner. www. pen­sione­se­guso­ve­nice.com Rei­sen ● Nor­we­gi­an flyr di­rek­te fra Oslo til Ve­ne­zia, og SAS flyr med en mel­lom­lan­ding. Fra Mar­co Polo fly­plas­sen tar du Ali­la­gu­na vann­buss til Mar­kus­plas­sen for 15 euro. Tre bil­li­ge trans­port­mid­ler

● Med mind­re du he­ter Ge­or­ge Cloo­ney bør du drop­pe vann­taxi som fort kos­ter 120 euro for en tyve mi­nut­ters tur.

● Vann­buss – En en­kelt­bil­lett kos­ter 7,50 euro, mens en 24-ti­mers­bil­lett kos­ter 20 euro. Et 2-, 3- og 7-da­gers pass kos­ter hen­holds­vis 30, 40 og 60 euro.

● Trag­het­to – Det­te er gon­do­ler uten sto­ler som bru­kes for å frak­te lo­kal­be­folk­nin­gen over Ca­nal Gran­de. De kos­ter 50 cent pr. over­fart (som be­ta­les til gon­dol­fø­re­ren ved på­stig­ning). Se et­ter de gule skil­te­ne med «trag­het­to».

● Gå – Ve­ne­zia er et nett­verk av over hund­re øyer som knyt­tes sam­men av bro­er, og er en fan­tas­tisk by å rus­le i så­fremt du har gode sko. Tre bud­sjett­venn­li­ge ba­ca­ri

● Ba­ca­ri er små ba­rer der du kan spi­se ty­pis­ke cicchet­ti for fem­ten kro­ner styk­ket.

● All’ar­co – Lig­ger ikke langt fra Rial­to, og ser­ve­rer ut­søk­te cicchet­ti og mat fra la­gu­nen. Adres­se: Cal­le dell’ochia­ler 436, San Polo.

● Os­te­ria Ai Pug­ni – Av­slap­pet og fol­ke­lig. Her kom­mer du for en ape­ri­ti­vo og dei­li­ge cicchet­ti. Adres­se: Fon­da­men­te Ghe­rar­dini, ved Rio de San Bar­na­ba, Dor­so­duro.

● Can­ti­none Già Schi­avi – Idyl­lisk be­lig­gen­het ved San Tro­vaso-ka­na­len, med vin­flas­ker som lig­ger stab­let i tak­høy­de.

Adres­se: Fon­da­men­ta Na­ni, Dor­so­duro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.