Fer­dig i Sande­fjord – klar for Ham­kam

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Vågs­bygd-gut­ten Mar­kus Nagle­stad (26) re­tur­ne­rer til 2. di­vi­sjon.

Det ble satt i gang krone­rul­ling i Sande­fjord for å hen­te inn 26-årin­gen til klub­ben i mars. Spis­sen, som har bøt­tet inn mål i 2. di­vi­sjon de sis­te se­son­ge­ne, skul­le løse de of­fen­si­ve pro­ble­me­ne til klub­ben.

– Mar­kus er en na­tur­lig mål­sco­rer. Han er litt sånn sjel­den vare. Han er bra med beg­ge bei­na, og så er har ak­ku­rat pas­se ego­is­tisk i for­hold til det å av­slut­te, og ta an­svar selv, sa Bo­hi­nen til klub­bens hjemme­side like før over­gan­gen var i boks.

Nagle­stad har slitt en del med ska­der i år, og står bare bok­ført med én kamp fra start og fem inn­hopp.

Nå har par­te­ne be­stemt seg for å skil­le lag. Det be­kref­ter Sande­fjord på sin hjemme­side.

«Både SF og Mar­kus har kom­met til fram til at ter­mi­ne­ring nå er den rik­ti­ge løs­nin­gen for beg­ge par­ter. Mar­kus øns­ker mer spille­tid på høy­ere nivå enn SF 2 og sø­ker der­for nye mu­lig­he­ter», skri­ver klub­ben.

Nagle­stad har tid­li­ge­re prøve­spilt for Start (før 2016-se­son­gen, red.anm.), uten at det end­te med kon­trakt der.

Nå er det klart at Nagle­stad fort­set­ter kar­rie­ren i Ham­Kam. Han har sig­nert en kon­trakt ut se­son­gen med klub­ben. Det mel­der Ham­kam på sin hjemme­side.

Ham­kam top­per 2. di­vi­sjon avd. 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.