Re­kor­der skal ikke has, de skal tas

Faedrelandsvennen - - SPORT - LISE RAVEN LOTHE

Et­ter 35 svømme­re­kor­der i ve­te­ran­klas­se­ne er det først og fremst idretts­gle­den som gjør at jeg hå­per å kun­ne kon­kur­re­re også som 100-åring.

Hva er det som får en 49-åring til å fort­set­te i en sport som de fles­te for­la­ter før russe­ti­den? Sva­ret er i grun­nen en­kelt. Jeg får gjø­re noe jeg mest­rer og du­ger til i et fel­les­skap hvor jeg har mu­lig­he­ter til å på­vir­ke mitt eget liv i en po­si­tiv ret­ning. Som ung ut­øver syn­tes jeg det var un­der­lig når en­kel­te av mine kon­kur­ren­ter, også de som var bed­re enn meg, gråt bit­re tå­rer et­ter dår­li­ge løp. Pre­sta­sjons­press fra for­eld­re, tre­ne­re og and­re er en dår­lig mo­ti­va­tor. Å nå rea­lis­tis­ke mål som du set­ter selv gir mest­rings­fø­lel­se. Å få hol­de på med en ak­ti­vi­tet som gir mest­rings­fø­lel­se, be­tyr mye mer enn re­kor­der og me­dal­jer.

Jeg er en av de yngs­te og elds­te me­dal­je­vin­ne­re i svøm­me-nm gjen­nom ti­de­ne. Er jeg unn­ta­ket som be­kref­ter re­ge­len om at de som de­bu­te­rer tid­lig, gir seg før de når top­pen? El­ler fin­nes det en for­mel for å be­hol­de li­den­ska­pen for svøm­me-spor­ten? Det førs­te Nm-gul­let kom svært over­ras­ken­de da jeg var 13 år og den sis­te like over­ras­ken­de som 30-åring. De imel­lom husker jeg dår­lig, men fra Med­ley.no kan jeg lese at jeg har tatt 24 me­dal­jer i NM, hvor­av 14 gull mens jeg svøm­te for Faus­ke Svømme­klubb i pe­rio­den 1981-1998. Selv­føl­ge­lig er det gøy å hav­ne øverst på re­sul­tat­lis­te­ne, men det er ikke pre­sta­sjo­ne­ne som gjør at jeg har fort­satt med tre­ning et­ter at krop­pen har nådd sitt fy­sis­ke topp­nivå.

DEN ELDS­TE MEST POPULÆR

I mas­ter­svøm­ming kon­kur­re­res det i 5-års­klas­ser fra 25-29, 3034 og vi­de­re opp­over til 100+. De mest im­po­ne­ren­de pre­sta­sjo­ne­ne er i de elds­te klas­se­ne. For ek­sem­pel 95-årin­gen som svøm­te 100 me­ter but­ter­fly un­der Mas­ters Ga­mes på New Zea­land i april. Et­ter en li­ten pau­se i ven- din­gen, som var­te så len­ge at pub­li­kum var redd for at hun skul­le bry­te el­ler treng­te medi­sinsk hjelp, gjen­nom­før­te hun lø­pet. Min klubb­venn­in­ne Jan­ne Thor­stensen vant sin mye yng­re klas­se i øvel­sen, men det er 95-årin­gen som smi­len­de kom i mål et­ter 6, 5 mi­nut­ter til ju­bel­brus fra pub­li­kum vi kom­mer til å hus­ke best.

Mitt mål med kon­kur­ran­se er å kun­ne stil­le til start i klas­sen 100+. I til­fel­le jeg blir de­ment og skul­le glem­me den­ne mål­set­nin­gen, så har jeg al­li­ert meg med noen 30 år yng­re svøm­me­re som har lo­vet meg både å mel­de meg på, hjel­pe meg til start og min­ne meg på hvil­ken svømme­art jeg skal svøm­me hvis jeg fort­satt le­ver i 2067.

Jeg er så hel­dig å få være svøm­men­de tre­ner for A-grup­pa i Grim­stad Svømme­klubb. Ung- dom­men gir meg pes på tre­ning og jeg får mu­lig­het til å tre­ne mer enn jeg el­lers vil­le tatt meg tid til. Det er fan­tas­tisk hyg­ge­lig å få inn­blikk i det­te flot­te ung­doms­mil­jø­et, og jeg hå­per at jeg er med på vise at det er mu­lig å fort­set­te med tre­ning og kon­kur­ran­se til man er godt vok­sen og et­ter at man har fått barn. Vi har til og med en beste­mor med på sta­fett­la­get mitt som tok gull i Mas­ter EM i fjor og på la­get som sat­te ver­dens­re­kord på 4×50 med­ley i år.

Bred­den i mas­ters-mil­jø­et er stor og sam­ti­dig er det skarp kon­kur­ran­se i top­pen. Un­der EM­mas­ter i Lon­don var vi 80-100 del­ta­ke­re bare i min års­klas­se på hver av rygg­øvel­se­ne, og bri­ten som slo meg på 200 me­ter rygg svøm­te på 2.24 – en tid som de fles­te 30 år yng­re ut­øve­re vil ha pro­ble­mer med å matche.

Et an­net ek­sem­pel på hard kon­kur­ran­se opp­lev­de jeg un­der VM­mas­ter i 2012. Da sat­te Ul­la Huru­la og jeg nor­disk re­kord på 200 rygg i sam­løp med iden­tisk tid og delt 3. plass. Med litt ve­mo­dig god­fø­lel­se for­bed­ret jeg den­ne ti­den og ble ale­ne på re­kord­top­pen før jeg for­lot års­klas­sen i fjor. Tre­ning med GSK re­sul­ter­te i at jeg svøm­te inn til enda ras­ke­re tid på øvel­sen og tok gull un­der Mas­ter Ga­mes i ny klas­se i år.

SEIG JUNIORREKORD

Mu­lig­he­ten til å se om jeg kan svøm­me ras­ke­re enn det jeg gjor­de før in­spi­re­rer meg til fort­satt å del­ta på stev­ner. Ny klas­se gir nye mu­lig­he­ter. Ved sis­te opp­tel­ling had­de jeg 35 mas­ter-re­kor­der, hvor­av 18 nor­dis­ke, tre euro­pe­is­ke og en ver­dens­re­kord. De åtte al­ler gje­ves­te er fra sta­fett. En gle­de har den un­der­li­ge egen­ska­pen at den blir stør­re av å de­les. Re­kor­der skal ikke has, de skal tas. Jeg gir dem gjer­ne i fra meg. Ju­nior­re­kor­den min fra 1984 på 200 rygg me­ter sto i 28 år. Det er for len­ge.

Av og til får jeg spørs­mål om hvor­for jeg tre­ner så mye som jeg gjør. Alt er re­la­tivt, sva­rer jeg da. På -80 tal­let tren­te vi 70-100.000 me­ter i uka. Til sam­men­lig­ning er det lite med mine 15-25.000 me­ter i dag. Nå tre­ner ut­øver­ne mye smar­te­re enn det vi gjor­de den gang.

ULes hele inn­leg­get på lo­kal­s­por­ten.fvn.no.

FOTO: STEFAN SKYMOEN

Grim­stad-bo­sat­te Lise Raven Lothe (49 år, num­mer to f.v.) sam­men med Ben­te Rist (f.v.) fra Lil­le­sand og kris­tian­san­der­ne Jan­ne Thor­stensen og Anet­te Ek­berg Sørensen. Bil­det er tatt et­ter at den­ne Ma­sør-kvar­tet­ten sat­te ver­dens­re­kord på 4x50 me­ter med­ley i år med ti­den 2.09,76 mi­nut­ter i al­ders­grup­pen kvin­ner 200-239 år. Lothe har dok­tor­grad i nevro­fy­sio­lo­gi og sik­ter mot nye me­dal­jer i mas­ter-vm se­ne­re i au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.