Rande­sund vant Da­na cup

Faedrelandsvennen - - SPORT - KJETIL SØRENSEN, for Rande­sund IL

Det­te Ril-la­get gikk helt til topps blant 128 lag i G16-klas­sen.

Vi star­tet tur­ne­rin­gen i Dan­mark tirs­dag og ons­dag for­ri­ge uke med å vin­ne pul­ja, et­ter tre sei­ere mot to nors­ke og et ke­ny­ansk lag. Tors­dag vant vi først 32.del­sfi­na­len mot Clau­se­n­en­gen, så 16.del­sfi­na­len mot Ål­gård. Fre­dag var en ma­ra­ton dag i Da­na cup, hvis du vil nå langt. Spjel­ka­vik, El­ve­rum og Skeds­mo ble be­sei­ret i tur og or­den.

Lør­dag var det du­ket for fi­na­le mel­lom Rande­sund og FK Vi­dar. Vi vant me­get for­tjent 2-0, et­ter mål av Philip Fidje­land og ba­nens bes­te med et for­ry­ken­de fri­spark, Pre­ben Hil­le. Det var 128 lag med i G16 det­te året i Da­na cup, så pre­sta­sjo­nen er stor. Med tan­ke på at halve la­get er 15 årin­ger, så sier det mye om hvil­ket ta­lent som er i grup­pen.

En me­get sterk pre­sta­sjon med mål­for­skjell på 35-1.

FOTO: PRIVAT

Rande­sund G16 foran fra venst­re: Rune Byklum, Jo­han­n­es B. Eske­dahl, Hå­kon Sol­berg, Sø­ren Frigs­tad, Da­ni­el Ak­sel­sen, Fe­lix Ker­s­ten, Sondre Rå­mund­dal. I midt­en fra venst­re: Pre­ben Hil­le, Man­s­or Said, Al­tin Hasanaj, Kas­per Horn­nes, San­der Sørensen, Al­lan Ken­neth Sse­ka­mate, Ole Bjørn Salve­sen, Knut Hen­ry Ha­rald­sen. Bak fra venst­re: Len­cho Ti­la­hun, Hen­rik Johannessen, Philip Fidje­land, An­ders Bjør­ge, Mat­hias Lauv­land Jør­gen­sen, Kjetil Sørensen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.