Det­te er ikke bare gi­gan­tisk i stør­rel­se, men også i in­ves­te­ring og per­son­lig mot.

Næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land hyl­let data­sen­ter­par­ken i Ven­ne­sla og grün­der Pe­der Nær­bø sitt mot og in­ves­te­rings­vil­je. I re­tur fikk hun klar be­skjed om at re­gje­rin­gen må leg­ge bed­re til ret­te for at data­sen­te­ret på Støle­heia skal bli en suk­sess.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Det er vel­dig in­spi­re­ren­de å få lov å være her i dag. Det­te er ikke bare gi­gan­tisk i stør­rel­se, men også i in­ves­te­ring og i per­son­lig mot. Flott, sa Mæ­land etter en om­vis­ning sam­men med grün­der og in­ves­tor Pe­der Nær­bø.

Nær­bø svar­te med to kon­tre­te spørs­mål og krav: Hvor blir det av re­gje­rin­gens sat­sing på et stam­nett av fib­er­kab­ler både in­ne- lands og ut av lan­det? Han kre­ver også la­ve­re ei­en­doms­skatt.

– Hvis ikke data­ser­ver­ne blir vur­dert som løs­øre, får vi en kjem­pe­reg­ning i form av ei­en­doms­skatt. Tak­ken for at vi har sat­set én mil­li­ard kro­ner, er en kraf­tig skatte­reg­ning, sa han.

– MO­NI­CA HAR IKKE LEVERT

Nær­bø får fib­er-støt­te av Krfs stor­tings­re­pre­sen­tant, Hans Fred­rik Grø­van:

– Pe­der le­ve­rer ved å sat­se hun- dre­vis av mil­lio­ner egne kro­ner, men Mo­ni­ca og re­gje­rin­gen har ikke levert. Stor­tin­get har på­lagt re­gje­rin­gen å kom­me med en sat­sing på fib­er­kab­ler. Vi ven­ter og ven­ter, sier Grø­van, som me­ner fib­er­kab­ler er in­fra­struk­tur som sta­ten må byg­ge ut.

Mæ­land sva­rer at fib­er­ka­bel-ord­nin­gen vil bli kvit­tert ut i stats­bud­sjet­tet og at stra­te­gi­en for sat­sing på grøn­ne ar­beids­plas­ser vil kom­me i lø­pet av 2017.

– Vi ser at pri­va­te in­ves­te­rer sto­re be­løp i fib­er­kab­ler. Det er ikke sik­kert sta­ten skal bru­ke pen­ger på noe pri­va­te kan løse, sier hun.

Mæ­land vil hel­ler snak­ke om ei­en­doms­skatt:

– Det er en skatt som ram­mer in­ves­te­rin­ger i Nor­ge. Vi øns­ker den helt vekk. Spør KRF og Grø­van om ei­en­doms­skat­ten, sier Mæ­land.

Grø­van sva­rer at han er åpen for å se på ele­men­ter i ei­en­doms­katt som hind­rer ut­vik­ling av grøn­ne ar­beids­plas­ser.

Aps vara­ord­fø­rer i Ven­ne­sla, Be­rit Kit­tel­sen, også styre­med­lem i Land­sam­men­slut­nin­gen for vann­kraft­kom­mu­ner, er rys­tet over Mæ­lands kom­men­ta­rer.

– Bort­fall av ei­en­doms­skatt vil få dra­ma­tis­ke føl­ger for nors­ke kom­mu­ner. KRF og Ap på Ag­der har vært på­dri­ve­re Stor­tin­gets ved­tak om fib­er­kab­ler. Mæ­land snak­ker seg bort fra det det hun og re­gje­rin­gen skal sva­re på, sier hun.

Mæ­land min­ner om at en in­ter­de­par­te­men­tal grup­pe job­ber på høy­gir med fib­er­kab­ler. Hun vil ikke bru­ke valg­kam­pen til å slen­ge ut løf­ter som ikke er for­nuf­ti­ge, sier hun. Mæ­land min­ner om at det al­le­re­de er inn­ført la­ve­re el­av­gift for data­sent­re.

– FIBERNETT-SKANDALE

Pe­der Nær­bø kal­ler det skan­da­løst at fib­er­net­tet mel­lom by­ene i Nor­ge ikke al­le­re­de er opp­gra­dert av sta­ten.

– Når Mæ­land sier det sat­ses pri­va­te pen­ger, snak­ker hun om access-nett til bru­ke­re. Stam­net­tet er det in­gen av de sto­re ak­tø­re­ne som vil bru­ke pen­ger på, sier Nær­bø.

Nær­bø er snart fer­dig med førs­te bygge­trinn på Støle­heia Tid­lig nes­te år er ser­ve­re på plass og ut­leie kan be­gyn­ne i hall num­mer én. In­gen kon­trak­ter er skre­vet, men fle­re in­ter­es­ser skal være på ba­nen.

– Vi har plass til he­le Euro­pas år­li­ge vekst i data­lager­be­hov i 1015 år fram­over på Støle­heia, sier

Nær­bø

– TELENOR På KULLKRAFT

Sto­re nors­ke be­drif­ter sat­ser på data­lager uten­lands si­den re­gje­rin­gen ikke har av­klart ramme­be­tin­gel­se­ne i Nor­ge, sa Pe­der Nær­bø un­der mø­tet med næ­rings­mi­nis­te­ren.

– Telenor re­kla­me­rer for «min sky». Sky­en er lag­ret på ser­ve­re i Ir­land og dri­ves på kullkraft. Alt det­te kun­ne hel­ler skapt grøn­ne ar­beids­plas­ser i Nor­ge, og det har jeg ut­ford­ret kon­sern­sjef Sig­ve Brek­ke på, sa han, og la til:

– Jo fle­re sent­re som etable­tes i Sve­ri­ge, Dan­mark og and­re steder, jo ster­ke­re blir knute­punk­te­ne vi skal kon­kur­re­re med. Og jo vans­ke­li­ge­re blir det å løf­te den­ne næ­rin­gen i Nor­ge, sa Nær­bø.

– Enig. Det er kjempe­fint å ut­ford­re Telenor og and­re på grøn- ne ar­beids­plas­ser i Nor­ge, svar­te næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land.

– Du er jo fak­tisk Telenor, stats­råd Mæ­land, re­pli­ser­te Fædre­lands­ven­nen.

– Ja, men selv om jeg for­val­ter vik­tig ei­er­skap, skal jeg vok­te meg vel for på po­li­tisk grunn­lag å gå inn i de for­ret­nings­mes­si­ge vur­de­rin­ge­ne Telenor gjør, svar­te stats­rå­den.

MILLIARDBUTIKK FOR NOR­GE

Et hy­per­ska­la data­sen­ter som Face­bo­oks i Lule­lå (84.000 kvad­rat­me­ter) vil gi 6800 års­verk og ska­pe fem mil­li­ar­der kro­ner i ver­di­er over 12 år.

Det er kon­klu­sjo­nen i en rap­port fra Me­non Eco­no­mics la­get for Ener­gi Nor­ge, Stat­kraft med fle­re tid­li­ge­re i år.

I til­legg vil data­sen­te­ret kun­ne sys­sel­set­te over 450 års­verk i året og ge­ne­re­re år­li­ge ver­di­er på 320 mil­lio­ner kro­ner når det er i full drift. Det vil ge­ne­re­re 320 mil­lio­ner kro­ner i året og bru­ke 1,1 ter­ra­watt-ti­mer strøm år­lig.

Det gam­le in­du­stri­kon­ser­net Nors­ke Skog er i kri­se for ti­den. Et stort data­sen­ter vil til­sva­re om­trent den sto­re pa­pir­fab­rik­ken på Fi­bor­tan­gen i Nord-trøn­de­lag både i energi­meng­de og sys­sel­set­ting.

Energi­for­bru­ket til ver­dens data­lag­re er al­le­re­de stør­re enn Tysk­lands sam­le­de energi­for­bruk.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Pe­der Nær­bø har snart sat­set én mil­li­ard kro­ner på data­lag­ring. Han ven­ter på at næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land skal gjø­re sin del. Ons­dag møt­tes de på Støle­heia i Ven­ne­sla.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

De førs­te byg­ge­ne på Støle­heia er snart kla­re til åp­ning. Sam­let har Pe­der Nær­bø in­ves­ter nes­ten én mil­li­ard kro­ner i fibernett og data­sen­tral i Oslo og på Støle­heia. Lo­ka­le in­ves­te­rin­ger er rundt 150 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

– Den mang­len­de stat­li­ge ut­byg­gin­gen av fib­er, er en skandale, me­ner Pe­der Nær­bø, mens næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land lyt­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.