Solg­te bil­let­ter for 18 mil­lio­ner

61.000 bil­let­ter er solgt til årets fore­stil­ling, noe som gjør Kap­tein Sa­bel­tann til Nor­ges mest set­te som­mer­fore­stil­ling for det 28. året på rad.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

61.000 bil­let­ter ble solgt til årets Kap­tein Sa­bel­tann-fore­stil­ling. Det gjør fore­stil­lin­gen i Kjutta­vi­ga til Nor­ges mest set­te som­mer­fore­stil­ling for 28. året på rad.

– Jeg er kjempe­sli­ten, men vel­dig lyk­ke­lig ak­ku­rat nå, for­tel­ler Kap­tein Sa­bel­tann-ska­per Terje For­moe etter en tra­vel som­mer.

Tirs­dag kveld tak­ket både han, sta­ben og skue­spil­ler­ne for seg i Am­fi­et i Dyre­par­ken. Da ble som­mer­ens sis­te fore­stil­ling av «Kap­tein Sa­bel­tann og Den For­hek­se­de Øya» spilt.

I fjor ble det solgt 63.000 bil- let­ter til sam­me fore­stil­ling. Hvis man leg­ger til årets salg på 61.000 har alt­så 124.000 bil­let­ter blitt solgt til «Kap­tein Sa­bel­tann og den For­hek­se­de Øya» i lø­pet av to­års­pe­rio­den.

– Det vil si at bil­lett­sal­get lig­ger tett bak re­kord­fore­stil­lin­gen «Kap­tein Sa­bel­tann og Jak­ten på den Ma­gis­ke Dia­mant» fra 2014 og 2015, som det ble solgt 125.000 bil­let­ter til, leg­ger For­moe til.

18,3 MIL­LIO­NER I BILLETTSALG

Og med en snitt­pris på 300 kro­ner per bil­lett, vil det si at årets fore­stil­ling har ge­ne­rert rundt 18,3 mil­lio­ner kro­ner i bil­lett­inn­tek­ter, iføl­ge Fædre­lands­ven­nens be­reg­nin­ger.

Per Arn­stein Aamot, sern­di­rek­tør i Dyre­par­ken Ut­vik­ling, be­kref­ter at es­ti­ma­tet er av til­nær­met rik­tig stør­rel­se.

– Det er utro­lig gøy at Sa­bel­tann er Nor­ges mest set­te som­mer­fore­stil­ling for det kon- 28. året på rad. Det har vært et even­tyr for Dyre­par­ken, og det vil Sa­bel­tann-uni­ver­set fort­set­te å være, sier Aamot og leg­ger til:

– Det er også gøy å se at de for­eld­re­ne som så fore­stil­lin­ge­ne som barn på 90-tal­let nå har egne barn som de tar med. I til­legg drar både ten­årin­ger og voks­ne sam­men for å se fore­stil­lin­ge­ne, som rett og slett har blitt en fast som­mer-event for folk i alle ald­re.

SEILER VI­DE­RE

Terje For­moe skal nå blant an­net bru­ke høs­ten til å for­be­re­de nes­te års fore­stil­ling i Dyre­par­ken, «Kap­tein Sa­bel­tann og Gru­som­me Gab­ri­els skatt», som ba­se­rer seg på «Skat­ten i Kjutta­vi­ga» og «Hem­me­lig­he­ten i Kjutta­vi­ga».

– På den­ne fore­stil­lin­gen går vi til­ba­ke til ut­gangs­punk­tet. Det blir en dose nos­tal­gi, men vi skal heve fore­stil­lin­gen til da­gens stan­dard, sier For­moe.

Han kan også be­kref­te at Kyr­re Hau­gen Syd­ness fort­set­ter i rol­len som Kap­tein Sa­bel­tann.

– I til­legg kan jeg si at Hå­vard Bak­ke re­tur­ne­rer som Lange­mann, og vi tar også med oss Skal­ken, spilt av Ro­bert Skjær­stad, vi­de­re. I 2019 skal vi også mar­ke­re Sa­bel­tanns 30-års­ju­bi­le­um.

«SABLA BRA SA­BEL­TANN»

Fædre­lands­ven­nens tea­ter­an­mel­der, Emil Ot­to Sy­vert­sen, be­skrev «Kap­tein Sa­bel­tann og Den For­hek­se­de Øya» som «Sabla bra Sa­bel­tann».

– Magi, troll­dom, svarte­bok og trylle­for­mu­la­rer – alt det­te ap­pel­le­rer til san­sen for det mys­tis­ke hos barn i alle al­de­re. Det­te er ikke tea­ter i den for­stand at man skal ren­ses av det, opp­nå en høy­ere er­kjen­nel­se. Det er un­der­hold­nings­in­du­stri, på sam­me måte som «Do­nald Duck», og i så måte svært vel­ut­vik­let og im­po­ne­ren­de, skrev Sy­vert­sen i an­mel­del­sen, etter­fulgt av et sterkt ter­ning­kast fire.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Kyr­re Hau­gen Syd­ness i rol­len som Kap­tein Sa­bel­tann. Bil­det er fra pre­mie­ren 5. juli.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Char­lot­te Mar­k­ham (26) (øverst til venst­re), Nata­lia Tolo (23), Sarah Post (28), Ka­ri­ne Ny­ha­ven (28), Lis­beth Tjoms­land (29), He­le­ne Ul­dal (26), Ca­mil­la Eik­aas (27), Ma­ren Rogn­så (21) og Tri­ne Lo­de (22) stor­kos­te seg på pre­mie­ren.de tok ikke med bar­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.