Plan­la mar­sjen i lo­ka­let til kris­ten for­ening

De høyre­eks­tre­me de­mon­stran­te­ne for­be­red­te sin marsj gjen­nom Kris­tian­sand i den krist­ne Yng­linge­for­enin­gens lo­ka­ler på Kjær­ra­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no TEKST: EI­VIND KRISTENSEN ei­vind.kristensen@fvn.no

Den krist­ne Yng­linge­for­enin­gen trod­de de lei­de ut lo­ka­le­ne sine på Kjær­ra­ne til slekts­stev­ne. I ste­det var det de høyre­eks­tre­me de­mon­stran­te­ne som for­be­red­te sin marsj i Kris­tian­sand.

– Nei, sier du det. Det viss­te vi ikke. Lei­e­ta­ke­ren sa han skul­le leie det til slekts­stev­ne fra tors­dag til søn­dag, sier leder Åge Nil­sen i den krist­ne for­enin­gen Yng­linge­for­enin­gen i Kris­tian­sand.

Nor­malt bru­kes de­res lo­ka­ler på Kjær­ra­ne til blant an­net sport­an­dak­ter. Lør­dag mor­gen var det høyre­eks­tre­me de­mon­stran­ter som fyl­te lo­ka­le­ne.

IKKE KJENT FOR POLITIET

Politiet inn­røm­mer at de ikke viss­te at de­mon­stran­te­ne had­de leid Yng­linge­for­enin­gens sted i Kris­tian­sand.

– Min kjenn­skap er ikke på et de­talj­nivå. Men jeg hør­te i en opp­sum­me­ring etter de­mon­stra­sjo- nen at noen av dem kan ha vært i Sul­da­len i et hus el­ler ei gam­mel hyt­te, sa vise­po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll i Ag­der tirs­dag kveld.

– Bur­de dere ha visst at de høyre­eks­tre­me var sam­let i et slikt lo­ka­le i Kris­tian­sand før de­mon­stra­sjo­nen?

– Jeg kan ikke sva­re på om vi bur­de ha visst noe vi ikke viss­te, sier vise­po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll.

– Hvis dere had­de vært kjent med det­te lo­ka­let på for­hånd, had­de dere gjort noe for å stop­pe dem, tatt kon­takt med dem el­ler på noen måte ak­sjo­nert mot dem?

– Hvis vi had­de visst om det­te sam­lings­ste­det på for­hånd, vil­le vi dis­ku­tert hvor­dan vi skul­le hånd­tert det. Og det kun­ne gitt oss et an­net ut­gangs­punkt enn det vi had­de på lør­dag, sier Sund- voll.

Politiet har tid­li­ge­re sagt at de fikk vite om de­mon­stra­sjo­nen klok­ken 07.00 lør­dag mor­gen.

Den Nor­dis­ke Mot­stands­be­ve­gel­sen had­de pla­ner om å de­mon­stre­re i Fred­rik­stad 29. juli, men politiet la ned for­bud 16. juni.

20. juli kon­tak­tet styre­med­lem i Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen, Ven­ne­sla-bo­sat­te JanChris­top­her Pe­der­sen, Yng­linge­for­enin­gen i Kris­tian­sand og sa han var in­ter­es­sert i å leie ste­det.

Sju-åtte da­ger se­ne­re møt­tes over 50 høyre­eks­tre­me i for­enin­gens lo­ka­ler og man­net seg opp til marsj gjen­nom sen­trum av Kris­tian­sand. Det vi­ser et bil­de mot­stands­be­ve­gel­sen har lagt ut på Twit­ter.

– OVERNATTET

På nett­si­de­ne til Fri­hets­kamp.net skri­ver den Sve­ri­ge-bo­sat­te le­de­ren i den nors­ke de­len av Mot­stands­be­ve­gel­sen, Haa­kon For­wald, at han fra gren­sen kom til det han om­ta­ler som «lo­ka­let» i Kris­tian­sand natt til lør­dag.

«Da vi an­kom lo­ka­let, rundt klok­ken 03.00 om nat­ten – var det gle­de­lig å se at så man­ge had­de klart å kom­me frem. Både nord­menn, svens­ker og fin­ner. Hvor­vidt vi skul­le få gjen­nom­ført noe som helst, var imid­ler­tid uklart. Usik­ker­he­ten ble de­fi­ni­tivt ikke mind­re da jeg nes­te mor­gen våk­net av ly­den til et he­li­kop­ter som fløy over hus­ta­ket.», skri­ver For­wald.

«Etter å ha hilst på or­ga­ni­sa­sjons­ka­me­ra­ter og fått druk­ket et par kop­per kaf­fe, var det klart for en rask gjen­nom­gang av da­gen», skri­ver han.

De høyre­eks­tre­me tok seg så ned til sen­trum. De­mon­stra­sjo­nen star­tet klok­ken 12 lør­dag, og var­te i rundt en time.

– KUN­NE SKJE AND­RE STEDER

Bil­det av de­mon­stran­te­ne foran for­sam­lings­lo­ka­let på Kjær­ra­ne ble pub­li­sert klok­ken 11.40 lør­dag for­mid­dag, sam­men med fle­re and­re bil­der som vis­te at de skul­le star­te mar­sjen.

– På fre­dag etter­mid­dag ble det

kjent for oss at de­mon­stra­sjo­nen i Fred­rik­stad kun­ne kom­me til å skje et an­net sted i lan­det. På eget ini­tia­tiv plan­la vi på over­ord­net nivå hva vi skul­le gjø­re hvis de­mon­stra­sjo­nen kom til Ag­der, etter­som vi har folk på Sør­lan­det i det­te mil­jø­et, sier Ar­ne Sund­voll.

– Lør­dag mor­gen ble vi kjent med at det var stop­pet noen svens­ke med­lem­mer av den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nen på gren­sen. Her kom det in­for­ma­sjon om at de sann­syn­lig­vis skul­le til Kris­tian­sand. Vi tok det som et tegn på at de­mon­stra­sjo­nen kun­ne kom­me til å skje hos oss. Da ble det kalt inn eks­tra­mann­ska­per, og iverk­satt pa­trul­je­ring på for­skjel­li­ge steder for å se hvor de even­tu­elt skul­le sam­les, sier vise­po­liti­mes­te­ren.

VIL­LE NEKTET å LEIE UT

Åge Nil­sen i Yng­linge­for­enin­gen opp­ly­ser at de ikke vil­le leid ut til høyre­eks­tre­me de­mon­stran­ter hvis de viss­te om det.

– Vi had­de ikke leid ut til høyre­eks­tre­me. Vi lei­er ut til spei­de­re, kon­fir­man­ter og bryl­lup. Vi kan ikke leie ut til den­ne ty­pen for­mål, sier Nil­sen.

Han opp­ly­ser at det var «Chris­top­her Pe­der­sen» som lei­de ste­det. Det skal an­ta­ke­lig være JanChris­top­her Pe­der­sen.

– Jeg goog­let nav­net, og fant in­gen­ting galt, sier ut­lei­e­ren. Nil­sen sier at lei­e­ta­ke­ren møt­te opp punkt­lig for å hen­te nøk­ke­len, og han be­tal­te leie på 3000 kro­ner på ti­den, sier Åge Nil­sen.

– I etter­tid spur­te jeg hvor­dan det had­de gått med slekt­s­tev­net, og da svar­te han at det ikke var kom­met så man­ge for­di det var så dår­lig vær, sier Nil­sen.

Pe­der­sen har gitt be­skjed om at han ikke vil­le la seg in­ter­vjue av Fædre­lands­ven­nen. Leder Haa­kon For­wald har ikke svart på våre hen­ven­del­ser.

FOTO: FAKSIMILE FRA TWIT­TER

Nord­front har lagt ut bil­de av over 50 høyre­eks­tre­me uten­for Yng­linge­for­enin­gens lo­ka­ler på Kjær­ra­ne. På bil­det, helt til venst­re, ser vi venn­dø­le­ne Ron­ny Bård­sen (med sølv­kje­de), Jan-chris­top­her Pe­der­sen og Tom­my Ol­sen. Leder Haa­kon For­wald med grønn jak­ke og caps midt i bil­det.

FOTO: JACOB BUCHARD

Yng­linge­for­enin­gens for­sam­lings­lo­ka­le på Kjær­ra­ne blir van­lig­vis brukt til guds­tje­nes­ter og kon­fir­mant­un­der­vis­ning. Lør­dag var det fle­re enn 50 høyre­eks­tre­me de­mon­stran­ter der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.