El­le­vill sta­sjons­vogn

Au­di RS6 Per­for­mance: Det fin­nes in­gen fa­mi­lie­bi­ler på det nors­ke mar­ke­det som er drøy­ere enn den­ne bi­len.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - MORTEN ABRAHAMSEN

En vik­tig del av Au­dis ima­ge har len­ge vært sto­re fa­mi­lie­bi­ler av høy kva­li­tet. Kjøre­tøy som har vært med på å ska­pe det som i dag kal­les pre­mium­bi­ler.

Au­di byr på et høyt nivå av opp­levd kva­li­tet, der­for har de kun- net ta litt eks­tra for sine bi­ler sam­men­lig­net med man­ge and­re mer­ker. De har pro­du­sert strei­te kva­li­tets­bi­ler som har tra­fik­kert strek­nin­gen villa­om­rå­det-høy­fjel­let i en år­rek­ke.

EKS­TRE­ME SPESIFIKASJONER

Som hos kon­kur­ren­te­ne Mer­ce­des-benz og BMW er det en del av Au­dis merke­vare­byg­ging at de har topp­mo­del­ler som er eks­tra spre­ke, byg­get i en spe­sial­av­de­ling. Dis­se bi­le­ne er med på å gi de mer or­di­næ­re ut­ga­ve­ne et ku­le­re ima­ge.

I til­legg skal topp­mo­del­le­ne in­spi­re­re kjø­per­ne av de van­li­ge bi­le­ne til å vel­ge mer eks­tra­ut­styr.

Eks­tra drøyt blir det når spe­sial­av­de­lin­gen har gått over Au­dis størs­te sta­sjons­vogn, A6 Avant. Spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne til en Au­di RS6 Per­for­mance er så eks­tre­me at man først tror det er tøys. Den har 605 heste­kref­ter, et drei­e­mo­ment på 700 new­ton­me­ter og gjør null til hund­re på 3,7 se­kun­der.

BULDRING

Vi snak­ker alt­så om en stor og roms­lig sta­sjons­vogn som kan gjø­re en su­per­bil flau. Det er egent­lig stor hu­mor fra men­ne­ne i hvi­te frak­ker i Au­di Sport-av­de­lin­gen.

Det kule er at bi­len langt på vei ser ut som en hvil­ken som helst van­lig A6. Den har rik­tig­nok kraf­ti­ge­re luft­inn­tak foran, bre­de­re skjer­mer og en di­ger dif­fu­ser med til­hø­ren­de ba­zoo­ka-ek­sos­rør bak, men det­te er de­tal­jer som «folk flest» ikke leg­ger mer­ke til.

RS6 kla­rer ikke helt å skju­le hva den dri­ver med når start­knap­pen tryk­kes inn og en vold­som buldring bry­ter løs. For­vir­rin­gen er stor når folk i nær­he­ten prø­ver å fin­ne ut hvil­ken bil som sat­te i gang le­ve­net.

BEIST

Den­ne split­te­de per­son­lig­he­ten tar bi­len med seg ut på vei­en. Lar man den være i com­fort-mo­dus er det bare litt eks­tra buldring som skil­ler den fra en van­lig A6.

Tryk­ker man seg over til den mer sports­li­ge set­tin­gen, kalt «dy­na­mic», blir den et ag­gres­sivt beist. Her er re­spon­sen fra gass

og gir­kas­se så vold­som at ser­ti­fi­ka­tet hen­ger i en tynn tråd for­te­re enn man kla­rer å opp­fat­te.

VEL VOLD­SOM

Når man trår av gass­pe­da­len, kom­mer det fle­re so­li­de drønn fra ek­sos­an­leg­get, og sam­ti­dig er det litt vans­ke­lig å fin­ne den rik­ti­ge ba­lan­sen – sær­lig om man har gir­kas­sen i ma­nu­ell. Da gir fra­væ­ret av kraft når gass­på­dra­get av­tar en fø­lel­se av at bi­len brem­ser.

Der­med er det noe vri­ent å fin­ne en ide­ell ryt­me om man øns­ker å kjen­ne på bi­lens helt vil­le kraft­res­sur­ser.

Man kjen­ner også at det er en stor og tung bil. Det­te er ikke en bil som vin­ner noen sla­låm­kon­kur­ran­se mot en sports­bil. Det er mye vekt over fron­taks­lin­gen, slik at un­der­sty­ring, alt­så at bi­len vil rett frem når man svin­ger, er noe man må være på vakt over­for.

Men det er en bil som både drar fra og svin­ger seg for­bi en hvil­ken som helst mons­ter-suv. Det la­ve­re tyngde­punk­tet gir bi­len en so­lid for­del i den kon­kur­ran­sen. Og det er ikke lett å for­stå at noen vil ha en slik SUV etter å ha prøvd RS6.

LANGT BIL­LI­GE­RE ENN SUV

Er man først i mar­ke­det for en spinn­vill fa­mi­lie­bil, er RS6 minst like be­ha­ge­lig på vei­en, har om­trent sam­me inn­ven­di­ge plass, selv­sagt fire­hjuls­trekk og er en tri­ve­li­ge­re frem­to­ning enn en SUV med eks­trem mo­tor.

Langt bil­li­ge­re er den også. En Por­sche Cayen­ne Tur­bo S, tro­lig mar­ke­dets al­ler bes­te høy-ytel­ses-suv, kos­ter nær én mil­lion kro­ner mer og har 35 heste­kref­ter mind­re.

At det ikke fin­nes ett enes­te men­nes­ke på klo­den som fak­tisk har be­hov for noen av dis­se bi­le­ne, er ikke et fak­tum kunde­mas­sen bryr seg om. Sna­re­re tvert imot. Det eks­tre­me blan­det med det nor­ma­le er nok den al­ler vik­tigs­te driv­kraf­ten for kjø­per­ne.

De kun­ne ha skaf­fet seg en helt van­lig A6, men 605 heste­kref­ter ap­pel­le­rer til det sam­me ste­det i hjer­nen som Chris­ti­an Loubou­tins sti­lett­hæ­ler, 80.000-kro­ners lande­veis­syk­ler og high-end ste­reo­an­legg.

Li­vet had­de fun­gert ut­mer­ket uten, men hvor­for være ra­sjo­nell he­le ti­den? Dis­se fø­lel­ses­styr­te kun­de­ne med me­get so­lid øko­no­mi fin­nes det en del av, også i Nor­ge. Den nors­ke im­por­tø­ren for­tel­ler om re­kord­salg av RS6 i år.

ALLE FOTO: MORTEN ABRAHAMSEN / NTB TEMA

Med av­gifts­om­leg­gin­gen ved nytt­år ble Au­di RS6 Per­for­mance 200.000 kro­ner bil­li­ge­re. I år er det solgt mer enn 20 ek­semp­la­rer av den­ne mo­del­len i Nor­ge. Si­den den førs­te RS6 kom i 2002, er det solgt 70 styk­ker, iføl­ge im­por­tø­ren.

A6-ut­ga­ven som sel­ges i dag, kom på mar­ke­det i 2011. Der­med har den, sam­men­lig­net med så å si alle and­re Au­di-mo­del­ler, et dash­bord som er gam­mel­dags. Kva­li­tets­ni­vå­et er det dog in­gen­ting å si på.

Au­di RS6 bru­ker tre tiende­de­ler mind­re fra null til hund­re enn en Por­sche 911 Car­re­ra 4 S.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.