De­batt i By­hal­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHR. JOHANNESSEN

Fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter og fun­ge­ren­de ord­fø­rer er blant del­ta­ker­ne når Fædre­lands­ven­nen i dag in­vi­te­rer til de­batt i By­hal­len om lør­da­gens nazi­de­mon­stra­sjon.

– Vi har opp­levd et enormt en­ga­sje­ment i våre spal­ter etter de­mon­stra­sjo­nen på lør­dag. By­ens inn­byg­ge­re sit­ter igjen med man­ge spørs­mål og har et stort be­hov for å dis­ku­te­re det som skjed­de. Vi hå­per den­ne de­bat­ten kan bi­dra til å gi noen svar, sier sjef­re­dak­tør Ei­vind Ljø­stad.

De­bat­ten blir i By­hal­len i Råd­hu­set tors­dag kl 17.

Den star­ter med en dis­ku­sjon mel­lom fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll, fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF), stor­tings­kan­di­dat Ma­li Steiro Trons­moen (SV) og sjef­re­dak­tør Ei­vind Ljø­stad.

De­bat­ten vil bli le­det av Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen.

– Det er to te­ma­er som er tett knyt­tet til de­bat­ten. Bur­de mar­sjen blitt stan­set, og hvor­dan vei­er vi det mot yt­rings­fri­he­ten? Vi vil åpne opp for spørs­mål og kom­men­ta­rer fra sa­len, og øns­ker en dia­log med po­li­ti, po­li­ti­ke­re og Ljø­stad i pa­ne­let, sier Ud­jus.

Sjef­re­dak­tør Ljø­stad me­ner man­ge fort­satt har be­hov for å dis­ku­te­re de­mon­stra­sjo­nen.

– Mitt inn­trykk er at man­ge sit­ter med en fø­lel­se av at de ble tatt litt på sen­ga av det som skjed­de. Vi had­de ikke tid til å dis­ku­te­re det på for­hånd, og der­for må vi ta dis­ku­sjo­nen i etter­kant. På den må­ten kan vi være bed­re for­be­redt hvis det skjer igjen.

– Noen me­ner­vi ikke bur­de gi de­mon­stran­te­ne mer opp­merk­som­het. Hva ten­ker dere om det?

– Det er et av di­lem­ma­ene som er na­tur­lig å dis­ku­te­re i de­bat­ten, sier Ljø­stad.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Fædre­lands­ven­nen hol­der tors­dag etter­mid­dag de­batt i By­hal­len. De­bat­ten vil bli le­det av Vi­dar Ud­jus (t.v.), po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen, sjef­re­dak­tør Ei­vind Ljø­stad er en i pa­ne­let. Til høy­re event-leder He­le­ne Abus­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.