Venn­dø­ler i front for de høyre­eks­tre­me

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EI­VIND KRISTENSEN ei­vind.kristensen@fvn.no

Venn­dø­le­ne Tom­my Ol­sen (38) og Jan-chris­top­her Pe­der­sen (35) er sen­tra­le i le­del­sen til Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen i Nor­ge.

Lør­dag mar­sjer­te rundt 70 høyre­eks­tre­me fra Nor­ge og Sve­ri­ge gjen­nom Mar­kens i Kris­tian­sand.

Som en av de al­ler førs­te i to­get, gikk Tom­my Ol­sen (38) fra Ven­ne­sla. Han er jevn­lig re­fe­rert og av­bil­det på nett­si­de­ne til or­ga­ni­sa­sjo­nen: Fri­hets­kamp. net. Her om­ta­les Ol­sen som «ope­ra­tiv sjef» og «ko­or­di­na­tor for re­de­sje­fe­ne i Nor­ge». På fle­re vi­deo­er kan man se venn­dø­len hol­de ta­ler på Mot­stands­be­ve­gel­sens de­mon­stra­sjo­ner.

Som Fil­ter Ny­he­ter har skre­vet, har Ol­sen i Sve­ri­ge mar­sjert side om side med tre med­lem­mer som i juli ble dømt for bombe­an­grep i Göte­borg.

I Brønn­øy­sund­re­gist­re­ne er den nors­ke de­len av or­ga­ni­sa­sjo­nen re­gist­rert i Ol­sen navn på en adres­se i Ven­ne­sla. Her går det fram at Ol­sen er nest­le­der i or­ga­ni­sa­sjo­nen, un­der mer pro­fi­ler­te Haa­kon Ei­hwaz For­wald (38). For­wald er norsk, men bo­satt i Sve­ri­ge. Lør­dag mar­sjer­te han ved si­den av Ol­sen i Mar­kens, og ga kom­men­ta­rer til fle­re medi­er.

Tom­my Ol­sen har lang farts­tid som høyre­eks­trem. På 2000-tal­let var han med i en grup­pe om­talt som «Boot Boys». De var bar­bert på ho­det, og kled­de seg i en egen «uni­form»: pi­lot­jak­ker, buk­ser og boots.

DØMT FOR GROV VOLD

I mars 2000 var han sam­men med and­re i sam­me grup­pe i Stav­an­ger for å dele ut fly­ve­bla­der med na­zis­tisk inn­hold. Uten­for en pub end­te det blo­dig. I lag­manns­ret­ten ble Ol­sen i 2002 dømt til ett år og to må­ne­ders feng­sel for å ha kniv­stuk­ket to afri­ka­ne­re.

Fle­re medi­er har det sis­te året om­talt dom­men på nytt.

– De gra­ver alt­så opp en gam­mel dom fra en hen­del­se fra 2000, alt­så 17 år si­den, og jeg har ikke verdt dom­felt si­den, har Ol­sen kom­men­tert til Fri­hets­kamp.net.

Fædre­lands­ven­nen har søkt å få kon­takt med 38-årin­gen på fle­re må­ter den­ne uka. I et hus i Ven­ne­sla fikk vi be­skjed om han had­de flyt­tet.

– Jeg har en god del år bak meg fra det na­sjo­na­lis­tis­ke mil­jø­et, og har sett en fan­tas­tisk god ut­vik­ling i lø­pet av åre­ne som har gått, sier han i et in­ter­vju med Fri­hets­kamp.net.

– IKKE IN­TER­ES­SERT

Et styk­ke len­ger bak i to­get lør­dag gikk venn­dø­len Jan-chris­top­her Pe­der­sen (35), opp­rin­ne­lig fra Aren­dal. Iføl­ge Brønn­øy­sund­re­gist­re­ne er han styre­med­lem i na­zist­or­ga­ni­sa­sjo­nen, og om­ta­les som sjef for «rede 2». Den­ne sør­lands­grei­nen ut­fø­rer jevn­li­ge «ak­sjo­ner», der de sprer fly­ve­blad med sitt ideo­lo­gis­ke bud­skap.

Fædre­lands­ven­nen var tirs­dag oppe på hans bo­pel i Ven­ne­sla for å spør­re om et in­ter­vju med Pe­der­sen.

– Ikke in­ter­es­sert, var den kon­tan­te be­skje­den vi fikk av 35-årin­gen før han smalt igjen yt­ter­døra.

Også det sis­te styre­med­lem­met, Tom­my Ny­berg (født i 1969) mar­sjer­te i Mar­kens. Han er svensk stats­bor­ger, bo­satt i Oslo.

BYTTET ADRES­SE

I mar­sjen del­tok en tred­je venn­døl, Ron­ny Bård­sen (35). Han har fle­re gan­ger blitt om­talt i nors­ke medi­er.

Han var venn og støtte­spil­ler til den rus­sis­ke ny­na­zis­ten Viache­slav «Røde Tarzan» Dat­sik som ble dømt for ulov­lig vå­pen­be­sit­tel­se i 2010. Bård­sen har i fle­re år bodd i Tøns­berg, men meld­te flyt­ting i mars i år. Nå står han Folke­re­gist­rert som «uten fast bo­pel», men med post­boks i Ven­ne­sla.

Fædre­lands­ven­nen har ikke lyk­kes med å få kom­men­ta­rer fra Bård­sen, men fa­mi­lie­med­lem­mer sier han ikke er in­ter­es­sert i å bli in­ter­vju­et.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Her mar­sje­rer nest­le­der Tom­my Ol­sen (med six­pen­ce) ved si­den av leder Haa­kon For­wald (med svart caps). Foran går styre­med­lem Jan-chris­top­her Pe­der­sen (glatt­bar­bert på ho­det).

FOTO: SKJERMDUMP YOU TUBE

Volds­døm­te Tom­my Ol­sen hol­der tale un­der en 1. mai-de­mon­stra­sjon i Bor­län­ge i Sve­ri­ge i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.