Våk­net av smell da det brant

20 hen­del­ser ble meldt til brann­ve­se­net un­der tor­den­væ­ret natt til ons­dag. En hus­ei­er ble vek­ket av et smell da det brant på vaske­rom­met.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT, KJETIL NYGAARD

To per­soner red­det seg ut av en ene­bo­lig ved Bossvik i Ri­sør, da det opp­stod brann i bo­li­gen.

– Det var to per­soner i hu­set da det be­gyn­te å bren­ne, og dis­se kom seg ut på egen­hånd. Vi kan fore­lø­pig ikke si noe om år­sak, og ikke om det er stør­re ma­te­ri­el­le ska­der, sa Sver­re Birke­land, po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der, til Fædre­lands­ven­nen ons­dag mor­gen.

– DET KOM ET HIMLA SMELL

Nød­eta­te­ne ble vars­let klok­ka 03.10. Hus­ei­e­ren har for­klart til nett­ste­det iri­sør.no at det på det­te tids­punk­tet pas­ser­te et kraf­tig tor­den­vær.

– Alt skjed­de mens det ly­net og tord­net uten­for. Pl­ut­se­lig kom det et himla smell og det be­gyn­te å bren­ne in­ne på vaske­rom­met. Så jeg tok med et pulver­ap­pa­rat og slo ned flam­me­ne, for­tel­ler hus­ei­e­ren til iri­sør.no.

Både han og kona red­det seg ut, sam­men med en hund og en katt. De ble sjek­ket av helse­per­so­nell på ste­det.

ROS FRA BRANN­VE­SE­NET

Brann­ve­se­net ro­ser hus­ei­e­rens inn­sats for å sluk­ke bran­nen.

– Hus­ei­e­ren gjor­de en kjempe­jobb. Bran­nen had­de an­tent på vaske­rom­met. Meste­par­ten av flam­me­ne var sluk­ket da vi an­kom ste­det. Li­ke­vel tok det litt tid før alt var sluk­ket. Bran­nen had­de gått både i tak og veg­ger, sier brann­sjef Dag Svind­seth i Øst­re Ag­der brann­ve­sen.

– Vi ute­luk­ker ikke at lyn­ned­sla­ge­ne har hatt en inn­virk­ning. Fle­re brann­alar­mer had­de blitt ut­løst i for­bin­del­se med tor­den­væ­ret, sier brann­sje­fen.

Brann­ve­se­net ryk­ket i natt også ut til en byg­nings­brann i Kalv­øy­sund. Fædre­lands­ven­nen har fått opp­lyst at det drei­de seg om en hyt­te.

BRANN På EVJE

Klok­ka 22.22 tirs­dag kveld ble det meldt om brann i en byg­ning ved Evje Miljø­sta­sjon på Syr­tveit, og det var flam­mer på ste­det. Det be­kref­tet Ceci­lie Finne­stad fra Ven­ne­sla over­for Fædre­lands­ven­nen. Hun var på vei hjem­over fra Evje da hun så brann­ve­se­net ved miljø­sta­sjo­nen:

– Da stod flam­me­ne ut av ta­ket, og det så gans­ke dra­ma­tisk ut, sa hun til Fædre­lands­ven­nen. Klok­ka 23.25 har brann­ve­se­net fått kon­troll over bran­nen.

– Det er brann i ad­mi­ni­stra­sjons­byg­get, og det har vært fle­re lyn­ned­slag i om­rå­det så det kan være at det er år­sa­ken, sier ope­ra­sjons­le­der Jon Rep­stad ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

TUSENER UTEN STRØM

Uvæ­ret før­te til at på mes­te var over 10.000 kun­der uten strømm.

– Vi har mann­skap ute som job­ber med feil­ret­tings­ar­beid. De har holdt på si­den i natt, sa Yvon­ne Øde­gård, press­evakt hos Ag­der Ener­gi i går. Ved 11-ti­den var fort­satt over 2000 per­soner uten strøm.

– Det skyl­des det kraf­ti­ge tor­den­væ­ret. Hoved­sak­lig har det­te ram­met kun­der langs kys­ten fra Grim­stad til Ri­sør, sier Øde­gård.

40 MILLIMETER NEDBØR

Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt har sendt ut obs-var­sel for Ag­der-fyl­ke­ne tors­dag. Lo­kalt er det ven­tet sto­re ned­børs­meng­der.

– Det kom­mer et ned­børs­om­rå­de inn fra sør tors­dag etter­mid­dag. Det ser ut til å være så­pass ak­tivt at vi har valgt å sen­de ut obs-var­sel, sier vakt­ha­ven­de me­teoro­log Es­pen Bi­seth Gra­nan ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

– Lo­kalt kan det kom­me mel­lom 20 og 40 millimeter. Det be­tyr at folk må ta for­holds­reg­ler, sier Gra­nan.

FOTO: TORE MYRBERG/ IRI­SØR.NO

To per­soner red­det seg ut da det be­gyn­te å bren­ne i et vaske­rom i en ene­bo­lig i Ri­sør. Lyn­ned­slag kan være år­sa­ken.

FOTO: SKJERMDUMP DNMI

Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt re­gist­rer­te man­ge lyn­ned­slag fra tirs­dag kveld til ons­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.