– Drøyt 50 pro­sent sjan­se for at jeg fort­set­ter

– Er det bare å gi dem blå­bær, alt­så? Tenk hvis bor­ger­li­ge for­hand­lin­ger kun­ne gått så lett, lo stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg i Dyre­par­ken tirs­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Hun var i perle­hu­mør etter tre da­ger i buss ned­over kys­ten fra Ber­gen, og hun sier det er ak­ku­rat like gøy å dri­ve valg­kamp nå som for fire år si­den – selv om må­lin­ger og valg­vind så langt er imot hen­ne.

– Hus­ker dere hvor ille det skul­le gå om vi tok over? I ste­det har vi styrt Nor­ge gjen­nom det stør- ste olje­pris­fal­let på 30 år – og vi er godt i gang med å om­stil­le det nors­ke sam­fun­net til å møte fram­ti­da, sier Sol­berg i bus­sen ut til Dyre­par­ken.

– JONAS FOR SELVSIKKER

Hun sy­nes Jonas Gahr Stø­re var for selvsikker da han i for­ri­ge uke for­sik­ret Fædre­lands­ven­nen om at han er 100 pro­sent trygg på å over­ta som stats­mi­nis­ter.

– Jeg tror vi har litt over 50 pro­sent sjan­se for bor­ger­lig fler­tall og fire nye år med meg som stats­mi­nis­ter. Det er man­ge valg­kamp­da­ger igjen å kjem­pe. Sperre­gren­sen kan bli av­gjø­ren­de. Fire par­ti­er va­ker der, sier hun.

– Du er helt av­hen­gig av at Venst­re og KRF grei­er sperre­gren­sen?

– De må greie job­ben selv, og jeg tror de kan få det til nå som Venst­re er klar på bor­ger­lig re­gje­ring og KRF er klar på hvor de pri­mært hø­rer hjem­me. Svært man­ge sit­ter på gjer­det. Det gir spen­nen­de mu­lig­he­ter.

– SNAKK MED BAR­NA

Er­na Sol­berg ber alle for­eld­re ta mid­dags­pra­ten med sine barn. Hun ber om en dug­nad for den kri­tis­ke sans.

– For det­te be­gyn­ner ikke med at noen mar­sje­rer. Det be­gyn­ner len­ge før med at noen tror på fiende­bil­der og enk­le løs­nin­ger og kon­spi­ra­sjo­ner. Vi må all­tid lære bar­na re­spekt for and­re, to­le­ran­se og re­spekt for mang­fold og gi dem evne til å av­slø­re over­for­enk­le­de og gale vir­ke­lig­hets­opp­fat­nin­ger.

– Fø­ler du at vi le­ver i en tid med øken­de ra­di­ka­li­se­ring?

– Ja, på en måte gjør jeg det. Men PST og and­re sier det har med in­ter­nett å gjø­re. Eks­tre­me yt­rin­ger kom­mer til over­fla­ten. De eks­tre­me er ikke spe­si­elt godt or­ga­ni­sert, hel­dig­vis. Men vi må he­le ti­den være be­viss­te.

IKKE ENIG

– Var det lurt av din kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land å gjes­te Ola Bor­ten Moe og snak­ke i VG om at nors­ke og krist­ne ver­di­er er un­der an­grep?

– Jeg vil­le ikke ha gjort det. Det er sant at krist­ne ver­di­er er un­der press, men pres­set kom­mer først og fremst in­nen­fra. Når skole­guds­tje­nes­ten er un­der press, er det se­ku­læ­re kref­ter i Nor­ge som står bak, ikke inn­vand­re­re.

– Jeg ten­ker nok noe an­ner­le­des om nors­ke ver­di­er enn Lin­da. Jeg er opp­tatt av like­stil­ling, to­le­ran­se og re­spekt for hver­and­re. Like­stil­lin­gen kom­mer jo ikke ak­ku­rat fra kir­ken, men fra kir­ken kom­mer til­gi­vel­se og re­spekt for en­kelt­men­nes­ket. Vi må ver­ne om dis­se ver­di­ene og be­kjem­pe eks­tre­mis­me. Sam­ti­dig er det vik­tig å være be­visst sitt eget stå­sted i møte med and­re, sva­rer Er­na Sol­berg.

Hun er opp­tatt av å snak­ke om fem punk­ter hun me­ner vi­ser hvor­for sør­len­din­ger skal stem­me Høy­re. Det hand­ler om vei­sat­sing, la­ve­re vente­tid i syke­hus, om­stil­ling i næ­rings­li­vet, sat­sing på forsk­ning og ut­vik­ling.

– Det er vik­tig at vi får fort­set­te det vi har be­gynt. Jeg les­te fvn. no-sa­ken om Lis­ta Tre­in­du­stri og for­mues­skatt. Vi må sti­mu­le­re til in­ves­te­rin­ger i nye ar­beids­plas­ser – og da er det feil å straf­fe små og mel­lom­sto­re be­drif­ter med for­mues­skatt.

– Men da får vi null­skatt­yte­re? – Ja, noen med lav pen­sjon el­ler små inn­tek­ter kan bli det, men det er vik­ti­ge­re å hjel­pe de man­ge tu­sen små­be­drif­te­ne enn dis­se null­skatt­yter­ne. Sam­ti­dig skal vi fin­ne må­ter slik at de som har mye, fort­set­ter å be­ta­le mest skatt.

HVIS FIREPARTIREGJERING

Er­na Sol­berg av­slut­tet sin tur­ne langs kys­ten på Fiske­bryg­ga tirs­dag kveld – sam­men med et par tu­sen som var kom­met for å være med på tirs­dags­kon­ser­ten. Det gikk i «high five» og sel­fies.

– Vi har sett Sør­lan­det i fire år. Det skal vi fort­set­te med, sier Er­na Sol­berg til Fædre­lands­ven­nen.

– Men stats­råd fra Sør­lan­det har du ikke?

– Jeg sier ikke opp stats­rå­der nå rett før val­get for å fin­ne en sør­len­ding, men det er klart at både Frp, Høy­re, KRF og Venst­re har kan­di­da­ter på Sør­lan­det. Får vi til fire­parti­re­gje­rin­gen jeg all­tid drøm­mer om, blir det nok stats­rå­der fra Sør­lan­det, av­slut­ter Er­na Sol­berg, som sier det er et pro­blem med de po­li­tis­ke ta­len­te­ne fra Sør­lan­det:

– De vil jo bare hjem igjen...

FOTO: JACOB BUCHARD

– Kom med fle­re blå­bær. Det­te var gøy, sa Er­na Sol­berg som lo godt da hun hør­te at Dyre­par­ken har 19 le­mu­rer - ak­ku­rat like man­ge som KRF og Venst­re har på Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.