Ut på en ny «tanke­tur»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

I 2013 gikk han Ag­der på tvers. Nå skal Storm­berg­grün­der Stei­nar J. Ol­sen vand­re fra Kris­tian­sand til Hovden. Noen av dem han får med seg på tu­ren er Er­na Sol­berg, Es­ben Est­her Pi­rel­li Be­ne­stad, Ve­ro­ni­ca Or­de­rud og Ni­na Jen­sen.

– Jeg star­ter fra Jern­bane­sta­sjo­nen i Kris­tian­sand tors­dag klok­ken 14 og reg­ner med å bru­ke ei drøy uke. Et godt styk­ke vil jeg gå i tra­se­en til den ned­lag­te Se­tes­dals­ba­nen, sier Stei­nar J. Ol­sen (47).

Grün­de­ren bak sports- og tur­tøy­pro­du­sen­ten Storm­berg har mar­kert seg i man­ge sam­men­hen­ger, også uten­om tra­di­sjo­nelt for­ret­nings­liv. Nå leg­ger han ut på en nøye plan­lagt «tanke­tur», hvor hen­sik­ten er å set­te fo­kus på te­ma­ene in­klu­de­ring, uten­for­skap, fri­lufts­liv, folke­helse, samt kli­ma- og miljø­ut­ford­rin­ger.

VARIERT TURFØLGE

Selv skal han gå he­le vei­en, men på for­skjel­li­ge etap­per får han høyst variert føl­ge: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, sexo­log Es­ben Est­her Pi­rel­li, Ve­ro­ni­ca Or­de­rud (kjent fra Or­de­rud-sa­ken og preste­ut­dan­net i lø­pet av feng­sels­opp­hol­det), Wwf-leder Ni­na Jen­sen og stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad.

– Sis­te del av tu­ren mot Hovden skal jeg gå i blin­de, fulgt av syns­tolk fra Nor­ges Blinde­for­bund. Da er tema «Tur for alle», skri­ver Ol­sen i en e-post til Fædre­lands­ven­nen.

Storm­berg-kol­le­ger blir også med på vand­rin­gen. Blant dem er men­nes­ker med flykt­ning­bak­grunn, tid­li­ge­re inn­sat­te og straffe­døm­te, samt en­kel­te med funk­sjons­hem­ming.

RUTINERT VANDRER

Det er for øv­rig ikke førs­te gang Stei­nar J. Ol­sen ope­re­rer i tur­sjan­ge­ren. I 2013, da Storm­berg kjem­pet om å bli kå­ret til Årets Sør­lands­be­drift, lo­vet han dyrt og hel­lig at der­som det skjed­de, skul­le han gå Ag­der på tvers. Da Storm­berg tok gull, holdt han løf­tet. Også den gang var Er­na Sol­berg én av man­ge som slo føl­ge un­der­veis. (Ol­sen har en etter hvert noe fjern for­tid som Høy­re-po­li­ti­ker.)

– Jeg har vært på Hovden si­den jeg var baby og me­ner at Se­tes­dal er Nor­ges vak­res­te dal­føre. Det var for­res­ten på Hovden at jeg først ble in­ter­es­sert i pen­ger. Fa- mi­li­en bod­de i cam­ping­vogn like ved der en grup­pe sa­mer had­de base for tam­rein­drift. Jeg var ikke mer enn fire år gam­mel og satt og hør­te på at de voks­ne snak­ket om sa­me­ne: «De tje­ner bra på rein­drif­ten, men sånn som de le­ver, kas­ter de pen­ge­ne ut av vin­du­et», ble det sagt. Så da gikk jeg ut og let­te etter pen­ger uten­for sa­me­nes vin­du­er. Pus­sig nok fant jeg in­gen, men inn­tryk­ket var så sterkt at jeg fort­satt min­nes epi­so­den, hum­rer Stei­nar J. Ol­sen.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Det­te bil­det ble tatt i 2013, da Stei­nar J. Ol­sen gjor­de som han had­de lo­vet å gjø­re om Storm­berg ble kå­ret til Årets Sør­lands­be­drift (hvil­ket skjed­de): Han gikk Ag­der på tvers. Her har han nådd Øy­sæd i Kvi­nes­dal etter en bratt opp- og ned­stig­ning. Nå skal han ut på ny «tanke­tur», den­ne gang fra Kris­tian­sand til Hovden, og med høyst variert føl­ge.

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, sexo­log Es­ben Est­her Pi­rel­li, Ve­ro­ni­ca Or­de­rud (kjent fra Or­de­rud-sa­ken og preste­ut­dan­net i lø­pet av feng­sels­opp­hol­det) og Wwf-leder Ni­na Jen­sen er noen av dem Ol­sen skal ha med seg på tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.