34 vil bli råd­gi­ver

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

16 kvin­ner og 18 menn har søkt om å bli kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Nye Lindesnes. Den som blir an­satt skal ska­pe dia­log mel­lom inn­byg­ger­ne og kom­mu­nen.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med sø­ker­lis­ten, både når det gjel­der an­tall sø­ke­re og den kom­pe­tan­sen sø­ker­ne inne­har, sier Hans S Stus­vik, pro­sjekt­le­der for Nye Lindesnes, til Fædre­lands­ven­nen. Det var Lindesnes Avis som først om­tal­te sø­ker­lis­ten:

1. Linn Kris­tin Bræn­den (27), dag­lig leder/grun­der, Kris­tian­sand, 2. Birthe Ka­ri Bent­sen (27), we­bde­sig­ner, Kris­tian­sund, 3. Sti­an John­sen (38), sier og dag­lig leder Ta­reTV, Lindesnes, 4. Jan­ne Ka­rin Nes­heim (28), sam­ferd­sels­råd­gi­ver, Tøns­berg, 5. Ri­ta Tve­de Bar­to­lo­mei (37), jour­na­list, Mandal, 6. Ju­lie Sva­nes (24), del­tids­an­satt/ jobb­sø­ker, Kris­tian­sand, 7. Tom­my Nil­sen (36), Oslo, 8. Andreas Just­næs (41), inn­kjøps­sjef, Mandal, 9. Iselinn Næss (33), we­b­re­dak­tør, Nanne­stad, 10. Kris­ti­an Si­re­våg (31), Mandal, 11. Pål Kris­ti­an­sen (36), Tek­nisk for­fat­ter, Hauge­sund, 12. Gjermund Hå­kon­seth (23), til­kal­lings­vi­kar i NRK Sør­lan­det, Kris­tian­sand,

13. Eliza­beth Murp­hy, Kors­hamn, 14. Awa Sarr (29), Kre- atør/tekst­for­fat­ter/paid soci­al media, Oslo, 15. Arnt Ge­org Arnt­zen (46), Hø­våg, 16. Ole Aa. Bratt­fjord (53), en­hets­le­der for ser­vice­kon­to­ret i Lyng­dal kom­mu­ne, 17. Knut Hen­rik Som­mer (46), Kris­tian­sand, 18. Arn­finn Tveit (50), kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver, Mandal, 19. Kvin­ne (47), navn unn­tatt of­fent­lig­het, Kris­tian­sand, 20. Inge T. Da­len (52), kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver, Kris­tian­sand,

21. Ann She­rin Skolle­vold (26), Råd­gi­ver, sam­ferd­sels­sek­sjo­nen, Kris­tian­sand, 22. Ve­bjørn Hobbesland (24), Flekke­fjord,

23. Re­bek­ka We­der (36), kunde­vei­le­der, Ho­lum, 24. Tru­de Vi­be­ke Nygaard Om­land (55), kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver, Mandal, 25. Mo­na Skoie Thor­stensen (26), per­so­nal­sjef og øko­nomi­an­svar­lig, Mandal, 26. Ma­lin He­len Jør­gen­sen (31), jour­na­list, Søg­ne, 27. Dag Lauv­land (54), jour­na­list, Mandal, 28. An­ders Vaa­ja Aspaas (46), kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver, Tromsø, 29. Rolf Kris­ti­an Røssaak (52), kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver, Mandal,

30. Mor­gan Lohne (33), Fe­da,

31. Tho­mas Berg­støl (32) di­gi­tal råd­gi­ver, Kris­tian­sand, 32. Bjørn Løn­num An­dre­as­sen (49), fri­lans­jour­na­list/fo­to­graf, Trond­heim, 33. Tri­ne By­dahl Gul­brand­sen (44), we­b­re­dak­tør/we­bkon­su­lent, Mandal,

34. An­ne Li­se Haug­land Val­dez (48), jour­na­list, Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.