FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Ei­en­doms­skatt

● Ei­en­doms­skatt er en sted­bun­den skatt som skal skatt­leg­ge lo­ka­le res­sur­ser og ver­di­er. Den ileg­ges av den en­kel­te kom­mu­ne.

● Den er mak­si­malt på syv pro­mil­le av ei­en­dom­mens ver­di og er delt i to. En ei­en­doms­skatt gjel­der verk og bruk, en an­nen næ­rings­ei­en­dom og pri­va­te bo­li­ger.

● I man­ge kraft­kom­mu­ner ut­gjør ei­en­doms­skatt en stor an­del av kom­mune­bud­sjet­tet.

● I Ven­ne­sla be­lø­per ei­en­dosms­skat­ten seg til cir­ka 50 mil­lio­ner kro­ner i året. Cir­ka to-tre­de­ler kom­mer fra verk, bruk og næ­rings­ei­en­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.