Sir­kus Fur­re, del 2

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vel, mine ven­ner i Mur­by­lo­sjen. Så er det på’an igjen. Nett­opp fer­dig med årets øre­sus, unn­skyld Palme­sus, så er det tid for Triquart.

●● Fre­dag den 13. be­gyn­te som føl­ger på lør­dag den 29. På min bils front­rute hen­ger en fare­tru­en­de gul lapp: «På grunn av syk­kel­løp lør­dag 29. juli og søn­dag 30. juli er det par­ke­ring for­budt». Vi­de­re med frem­he­vet skrift: «Hvis bi­len ikke flyt­tes, blir den tau­et bort» hil­sen Kris­tian­sand Par­ke­ring.

Hvor den blir tau­et, og for hvems reg­ning, står det in­tet om. Hel­si­ke, what to do now? Jeg rin­ger sel­ska­pet. Etter mye ven­ting og mang­len­de kon­takt, (kon­takt i or­dets be­tyd­ning opp­når man vel ald­ri) får jeg om­si­der ut­ba­su­nert min me­ning om sa­ken. Sam­ta­len lød om­trent slik:

«Hør her! Jeg har en gjen­si­dig bin­den­de av­ta­le om Bo­sone-par­ke­ring. Den gir meg rett til par­ke­ring he­le døg­net, he­le uka he­le året, så sant jeg be­ta­ler av­gif­ten, på for­skudd selv­sagt. Det har jeg gjort. Dess­uten har jeg ikke fått for­hånds­var­sel om par­ke­rings­for­bu­det hver­ken via tele­faks, mail, SMS el­ler brev­due. Hva skal jeg gjø­re?? Hvor skal jeg par­ke­re?»

Sel­ska­pet sva­rer: «Det er in­gen grunn til å ta en slik ag­gres­siv tone! Vi bare ut­fø­rer hva Fur­re å di har be­stemt. Men, dere som er be­rørt (over­kjørt, ten­ker nå jeg) kan par­ke­re gra­tis i Kil­den par­ke­rings­hus. Så da er det jo greit, vel?»

Vel, det pøs reg­ner og det er en god kilo­me­ter å gå hjem igjen, så nei takk, det var ikke greit.

Hel­dig­vis var ive­ren etter å skil­te med par­ke­ring for­budt noe i over­kant ut­ført, slik at jeg og and­re be­bo­ere kun­ne par­ke­re vis­se steder i so­nen al­li­ke­vel. Det som på søn­dag vis­te seg å være me­dal­jens bak­side, var at in­gen kun­ne kom­me ut av om­rå­det før etter kl. 13.00! Hva blir det nes­te, Fur­re? Strut­se-el­ler La­ma-løp Kvad­ra­tu­ren rundt?

Kris­tian­sand Kom­mu­nes par­ke­rings­sel­skap tar år­lig inn 2,5 mil­lio­ner i av­gift fra sine bo­sone­kun­der. Det er gans­ke ufat­te­lig hvor dår­lig dis­se «kun­der» blir be­hand­let. Fur­re å di har lagt opp til et par­ke­rings­mes­sig ter­ror­re­gi­me, men øns­ker og hå­per fle­re vil bo­set­te seg i Kvad­ra­tu­ren?

Så var det det­te med to tan­ker i ho­det. Sam­ti­dig. Et fore­lø­pig sis­te ugh fra:

ROLF WILHELMSEN,

Brød & Sir­kus­byen- Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.