Fryk­ten er mitt bud­skap

Faedrelandsvennen - - MENING -

Lør­dag 29. juli mar­sjer­te i sam­let tropp en gar­de na­zis­ter uhind­ret opp Mar­kens gate og ok­ku­per­te og blok­ker­te med flagg og bred­bein­te bein den mest sen­tra­le plas­sen i by­ens ho­ved­gate.

●● Folk som had­de et nød­ven­dig ærend, løp rys­tet un­der og hur­tig for­bi flagg­bor­gen av nor­rø­ne ru­ne­tegn, el­ler gikk stor­øyd lan­ge om­vei­er rundt sper­rin­gen. Noen tok til mot­mæle og ble raskt tatt hånd om av politiet.

Na­zis­te­ne had­de slått leir og opp­ret­tet sin egen mi­li­tan­te makt og or­den, midt i Kris­tian­sand, om­kran­set av po­liti­bi­ler og po­liti­be­tjen­ter som had­de til hen­sikt å for­hind­re uro, men også i føl­ge politiet, å be­skyt­te yt­rings­fri­he­ten til na­zis­te­ne.

Hva er na­zis­te­nes bud­skap? Gjen­nom hand­lin­ger, sym­bo­ler, klær og ut­se­en­de er de­res enes­te bud­skap å spre frykt og utrygg­het, og spe­si­elt hos uli­ke re­li­giø­se, et­nis­ke el­ler sek­su­el­le mi­no­ri­te­ter. De hers­ker gata ved å be­nyt­te vold el­ler true med vold. Og det er makt­ut­øvel­sen og vol­den som fan­ger nye re­krut­ter til ban­den. De al­ler fles­te av oss blir pa­ra­ly­sert av trus­ler, tru­en­de at­ferd og av­skyr og fryk­ter vold. Det­te vet na­zis­te­ne, og der­for har de valgt frykt som de­res vik­tigs­te bud­skap.

Er den­ne yt­rings­fri­he­ten, det­te bud­ska­pet, le­gi­timt av politiet å for­sva­re?

TERJE NÆSS, leder av Kul­tur­sty­ret, med­lem av by­sty­ret i Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.