Det­te var flaut!

Faedrelandsvennen - - MENING -

Å opp­le­ve at politiet es­kor­te­rer høyre­eks­tre­me som mar­sje­rer i ho­ved­gata vår, det er fak­tisk ikke flaut. Det er po­li­ti­ets jobb å sør­ge for lov og or­den, på sam­me måte i Mar­kens 29. juli 2017 som på Karl Jo­hans gate i Oslo 9. april 1940. Det flaue er at politiet an­holdt og tru­et med å gi bø­ter til de som pro­te­ster­te.

●● En tur på Ar­ki­vet for­tel­ler hvor en bok­sta­ve­lig tolk­ning av po­liti­in­struk­sen kan føre oss hen. Men det flau­es­te var alle som bare så på uten å rea­ge­re, den gang som nå. Det er vi, og ikke politiet som skal kjem­pe mot de hold­nin­ge­ne som dis­se ut­len­din­ge­ne står for, på alle fron­ter.

Det var hel­dig­vis noen som rea­ger­te. Blant an­net to film­re­gis­sø­rer og en tv-læ­rer. Det er ikke flaut at kul­tur­ar­bei­de­re tok af­fæ­re; vi le­ver av å vite hvor­dan folk kan på­vir­kes. Det flaue er alle som ikke tør se lik- he­ten mel­lom de­bat­ten på 30-tal­let og da­gens hold­nin­ger på nett og i kom­men­tar­felt. I dag kjem­pes det ikke med ka­no­ner fra Os­cars­borg el­ler fly­bom­ber, men mot hatyt­rin­ger og «al­ter­na­ti­ve fakta».

Det sto en gam­mal tul­ling og sang søn­dags­skole­san­ger for na­zi­e­ne – det er fak­tisk ikke flaut. Jeg sang «Je­sus els­ker alle bar­na» for de mar­sje­ren­de ut­len­din­ge­ne, for­di kam­pen ikke står om ga­te­ne, men om hjer­te­ne. Man­ge syn­tes at det var flaut at det skjed­de i Kris­tian­sand – midt i bi­bel­bel­tet, men da kan det kan­skje være en trøst at jeg er en inn­flyt­ter fra Bø­ler.

Det er flaut å tro at vi kan møte vold­skri­mi­nel­le med de­res egne me­to­der. Vi vet ikke hvor man­ge vå­pen som ble pa­ra­dert i lom­me­ne til «den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­se» på lør­dag. Men hat må mø­tes med var­me. La det bli en be­ve­gel­se av folk som syn­ger søn­dags­skole­san­ger hver gang noen sprer dis­se hold­nin­ge­ne. Nå er det frem­de­les tid til å kjem­pe med kjær­lig­het. Det var det ikke i 1940. Vi må ikke opp­da­ge at vi sov, slik Ar­nulf Øver­land ad­var­te oss mot.

Hvis du vil være med og syn­ge den san­gen med he­le hjer­tet, så ly­der den sånn:

Je­sus els­ker alle bar­na, Alle bar­na på vår jord. Rød og gul og hvit og svart Er det sam­me har han sagt. Je­sus els­ker alle bar­na på vår jord!

BJØRN AAS, medie­læ­rer, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.