Så fikk de det som de vil­le

Faedrelandsvennen - - MENING -

Høyre­eks­tre­me gjen­nom ga­te­ne våre en lør­dags for­mid­dag i Mar­kens, en gå­gate full av men­nes­ker barn, voks­ne. En­ten ute for å kose seg el­ler hand­le. Med and­re ord det per­fek­te sted å fore­ta en mar­ke­ring.

●● Ald­ri un­der­vur­der mot­stan­de­ren din. Den­ne de­mon­stra­sjo­nen var gjen­nom­tenkt. Fol­ke­ne bak den viss­te godt hva de gjor­de da de mar­sjer­te gjen­nom Mar­kens.

Spørs­må­let vi må stil­le oss er hva øns­ket de å opp­nå med det­te. Hva kun­ne de tje­ne på å mar­sje­re i en gate på et tids­punkt da de viss­te at det var «tjå­ka fullt» med folk. Jo pub­li­si­tet. Pub­li­si­tet om at de frem­de­les fin­nes der ute, gjø­re even­tu­el­le til­hen­ge­re opp­merk­som på de­res til­stede­væ­rel­se i vårt sam­funn. Og det har de jam­men meg fått. Bla igjen­nom avi­ser og lig­nen­de. Så de har opp­nådd ak­ku­rat det de vil­le.

Det­te var en de­mon­stra­sjon som iføl­ge politiet var melde­plik­tig. Det de gjor­de feil var at de ikke had­de gitt be­skjed til politiet at de vil­le de­mon­stre­re. Alt­så det politiet kal­ler en for­mal­over­tre­del­se. Om en an­nen or­ga­ni­sa­sjon som for ek­sem­pel Røde Kors, Redd Bar­na el­ler lig­nen­de had­de gjort en så­dan feil, vil­le vi da har gått ut i avi­se­ne og sagt at det er for­fer­de­lig at politiet ikke med makt av­brøt de­mon­stra­sjo­nen? Nei, det vil­le vi ikke.

Hvor­for da en slik opp­stan­del­se den­ne gan­gen, jo for­di de sprer et bud­skap de fles­te av oss er uenig i. Men er det nok til å kre­ve at politiet bru­ker makt for å stop­pe dem? Nei, ikke så len­ge det er en or­ga­ni­sa­sjon som er lov­lig. Så vi må spør­re oss selv om vi skal gjø­re for­skjell på de­mon­stra­sjo­ner alt etter hvil­ket bud­skap de vil spre. Der­som or­ga­ni­sa­sjo­nen er lov­lig, må de ha sam­me rett som alle and­re til å de­mon­stre­re. Må­ten vi best mø­ter dem på er still­het. Nek­ter vi dem å de­mon­stre­re el­ler for­skjells­be­hand­ler dem i for­hold til and­re, vil det kun­ne føre til at de får mer opp­merk­som­het og det er det de øns­ker.

Politiet hånd­ter­te det­te på en ut­mer­ket måte. Lot dem gjen­nom­føre de­mon­stra­sjo­nen, ikke noe bråk. Det som nå skjer er at politiet blir skyte­ski­ve for folks ra­se­ri for­di de gjor­de den job­ben de skal gjø­re. Og hvem er det som tje­ner på det­te? Jo, det er nett­opp de som de­mon­strer­te, da folk nær­mest for­lan­ger at de nes­te gang stop­pes, og da blir det bråk.

Hvem er det som da har vun­net? Jo, de vi ikke vil­le skul­le vin­ne. I en opp­he­tet si­tua­sjon så er det lurt av og til å stop­pe opp litt før en går vi­de­re. Hvil­ket sam­funn vil vi ha? Et sam­funn hvor alle skal få si og vise sine po­li­tis­ke me­nin­ger, el­ler et sam­funn som gjør for­skjell på hvil­ke po­li­tis­ke me­nin­ger som skal få lov til å ut­tryk­kes? Det sis­te vil få sli­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner til å gå un­der jor­den, og det er in­gen tjent med. Få me­nin­ge­ne frem, be­kjemp dem med ord og la politiet ta seg av dem der­som de gjør noe straff­bart, slik som vi gjør med alle and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner.

SVEINUNG SØNDERVIK JOHN­SEN, ad­vo­kat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.