Vann­scoo­te­re

Faedrelandsvennen - - MENING -

I avi­sen 22. juli gir Egil Re­miJen­sen ut­trykk for at han mis­li­ker Pe­der Jo­han Pe­der­sens hen­vis­ning til Høy­re og Frps rol­le i li­be­ra­li­se­ring av reg­ler for kjø­ring med vann­scoo­ter som re­pre­sen­tant for Na­tur­vern­for­bun­det.

●● Selv om Re­mi-jen­sen har fått til­svar, me­ner jeg li­ke­vel at Høy­re og Frps rol­le i den li­be­ra­le åp­ning for vann­scoo­ter­kjø­ring er blitt un­der­kom­mu­ni­sert.

Jeg reg­ner med at også Re­miJen­sen er godt kjent med at re­gje­rin­gen med Høy­re og Frp fak­tisk fjer­net de spe­si­el­le re­strik­sjo­ner for vann­scoo­ter, noe ca 80 % av kom­mu­ne­ne som avga hø­rings­svar var mot. Etter mitt skjønn en kri­tikk­ver­dig og lite de­mo­kra­tisk be­slut­ning og som jeg me­ner frem­står som en «hil­sen hjem» for Frp.

Sann­syn­lig har be­slut­nin­gen fått de føl­ger Pe­der Jo­han Pe­der­sen be­skri­ver. Båt­tra­fik­ken uten­for Flekkerøya har jeg lite kjenn­skap til, men jeg tror det er lo­ka­le va­ria­sjo­ner på vann­scoo­ter­kjø­ring. Uan­sett me­ner jeg å ha be­legg for at det i om­rå­det Ny Hel­le­sund – Trys­nes i Søg­ne er blitt en enorm øk­ning med sje­ne­ren­de kjø­ring. Man­ge kjø­rer også ulov­lig tett inn til land og gjen­nom tran­ge sund med stor fart og pre­get av lek. Selv mindre­åri­ge barn tas med på vann­scoo­te­re i høy fart. Det ska­pes utrygg­het, støy og uro i skjær­går­den.

Selv­føl­ge­lig kom­mer det­te i til­legg til en be­ty­de­lig øk­ning av små­bå­ter som også bi­drar til å bry­te reg­le­ne. Det er på høy tid med re­vi­sjon av små­båt­lo­ven som bl.a. bør re­sul­te­re i sterk be­grens­ning av fart inn­a­skjærs. Vi må få til­ba­ke skjær­går­den.

JAN JØR­GEN­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.