Fransk Opel/vaux­hall­opp­kjøp i boks

Så er det en­de­lig klart: Opel kjø­pes opp av frans­ke Pe­uge­ot og Ci­tro­en, den så­kal­te Psa-grup­pen.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Med på las­set er også den bri­tis­ke de­len av Opel som mar­keds­fø­res un­der nav­net Vaux­hall.

I en presse­mel­ding sier topp­sje­fen i Opel Auto­mo­bi­le, Michael Lohschel­ler at det­te er en his­to­risk dag:

– Vi er stol­te av å bli en del av Grou­pe PSA, og star­ter på et nytt ka­pit­tel i vår his­to­rie etter 88 år sam­men med Ge­ne­ral Mo­tors. Vi for­set­ter mot må­let om å gjø­re tek­no­lo­gi, «ma­de in Ger­ma­ny» til­gjen­ge­lig for alle. Ved å slå sam­men våre ster­ke si­der, vil vi være i stand til å gjø­re Opel og Vaux­hall til en lønn­som og selv­fi­nan­sie­ren­de virk­som­het, sier Lohschel­ler som har le­det et sel­skap som har gått med tap de sis­te åre­ne.

LØNN­SOM

Mens Psa-sje­fen, Car­los Ta­va- res, like godt slår fast at sal­get be­tyr fød­se­len av en euro­pe­isk vin­ner.

– Vi vil bi­stå Opel og Vaux­hall til å bli lønn­som­me, og har som mål å set­te nye stan­dar­der for bil­in­du­stri­en – ved å slip­pe løs de res­sur­se­ne som fin­nes i merke­va­re­ne og den kom­pe­tan­sen som fin­nes i sel­ska­pet. Opel skal fort­satt være tysk, Vaux­hall skal være bri­tisk, sier Ta­va­res og pe­ker på at mar­keds­an­de­len for alle mer­ke­ne i Grou­pe PSA vil være rundt 17 pro­sent.

– Noe som gjør oss til den nest størs­te bil­pro­du­sen­ten i Euro­pa, sier Psa-sje­fen.

Le­del­sen i Opel/vaux­hall vil de nes­te 100 da­ge­ne job­be med å leg­ge en plan for den nye fram­ti­da. – Vi gle­der oss til den­ne job­ben, den gjø­res med støt­te fra PSA og selv­sagt også fra de an­sat­te og fag­for­enin­ge­ne. Syner­gi­ene vi kan opp­nå som en del av Grou­pe PSA når det kom­mer til om­rå­der som inn­kjøp og ut­vik­ling, blir en vik­tig del av den­ne pla­nen, sier Michael Lohschel­ler.

FOTO: OPEL

Av­ta­len om at Psa-grup­pen kjø­per Opel og Vaux­hall er i havn. Her Opel-sjef Michael Lohschel­ler og Psa-sjef Car­los Ta­va­res etter at av­ta­len er sig­nert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.