Lang feng­sels­straff etter «die­sel-gate»

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Det har nes­ten gått to år si­den die­s­el­s­kan­da­len ble av­dek­ket og ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter fant ut at ut­slip­pe­ne på fle­re av VWS die­sel­mo­to­rer lå opp­til 40 gan­ger høy­ere enn til­latt. Det re­sul­ter­te i en opp­ryd­ning i kon­ser­net, og fle­re mil­lio­ner bi­ler er til­bake­kalt.

Nå be­gyn­ner sa­kens gang å fal­le ned på in­di­vid­nivå i retts­pro­ses­se­ne, skri­ver broom.no og trek­ker frem tid­li­ge­re VWtopp i USA, Oli­ver Sch­midt. Der­som han blir dømt for å ha dek­ket over ut­slippsjuk­set, ri­si­ke­rer han opp­til 169 år i feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.