Toyo­ta ble som­mer­vin­ne­ren

Toyo­ta slo sik­ke­lig til i juli og ble klar vin­ner på ny­bil­sal­get i Kris­tian­sand i som­mer­må­ne­den. Sam­men med Vol­ks­wa­gen var de to bil­mer­ke­ne i sær­klas­se mest solgt.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

– Det er helt klart at vi lyk­kes godt med våre mo­del­ler og at folk for­står at vår hy­brid­tek­no­lo­gi har en rek­ke for­de­ler både for kun­de og mil­jø, sier Geir Skog­da­len, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos Toyo­ta Sør. Men litt som­mer­lig be­skje­den­het tar Toyo­ta-sje­fen også med på vei­en:

– At vi le­ve­rer godt i juli, har nok også litt med le­ve­ring s si­tua­sjo­nen å gjø­re, sier Skog­da­len som sy­nes det er godt å få man­ge nye for­nøy­de Toyo­ta-ei­ere ut på vei­ene.

VOLD­SOMT HOPP

Det er len­ge si­den Toyo­ta har vært foran Vol­ks­wa­gen på re­gist­re­rings­sta­ti­stikk en for­nye­bi­ler. Det ja­pans­ke bil­mer­ket har gjort et vold­somt hopp fra juni til juli og mer enn dob­let fra 33 til 69 ny­re­gist­re­rin­ger. Der­med snek Toyo­ta seg fire bi­ler foran Vol­ks­wa­gen som fort­satt er klart i tet etter årets sju førs­te må­ne­der. Også lan­det sett un­der ett ble det Toyo­ta-sei­er i juli med 1602 bi­ler mot Vol­ks­wa­gens 1440. De to har solgt nær­me­re dob­belt så man­ge nye bi­ler i juli, som num­mer to på lands­sta­ti­stik­ken, Mer­ce­des-benz.

Lo­kalt var det knall­hard kamp om tredje­plas­sen med BMW som vin­ner med 36 nye bi­ler foran Sko­da 33, Nis­san 32 og Au­di 31.

TILBAKEGANG

I en­kelt­må­ne­der vil selv­sagt­le­ve­ring s si­tua­sjo­nen f orde for­skjel­li­ge bil­mer­ke­ne på virke­an­tallbi­lers om blir le­ver tutt il nye ei­ere. Men ser man på si­tua­sjo­nen etter årets sju førs­te må­ne­der, så er det Vol­ks­wa­gen og Toyo­ta som er på topp også her, med tys­ker­ne i klar tet­po­si­sjon. I den knall­har­de kon­kur­ran­sen har beg­ge to en tilbakegang fra et sterkt fjor­år, Vol­ks­wa­gen ned ca 19 pro­sent, Toyo­ta ned ca 10 pro­sent.

Sko­da hol­der fort­satt tredje­plas­sen etter sju må­ne­ders bil­salg i 2017 og har fak­tisk økt med nes­ten 11 pro­sent i for­hold til et sterkt 2016. De to pre­mium­mer­ke­ne BMW og Mer­ce­des er på plas­se­ne bak Sko­da. Både BMW og Mer­ce­des løf­ter seg kraf­tig i for­hold til fjor­året med øk­ning på ca 30 og 40 pro­sent. Det sam­me gjel­der Vol­vo, som med fle­re nye mo­del­ler har økt med nes­ten 50 pro­sent. Rik­tig­nok mot et noe svakt fjor­år.

Også fle­re and­re bil­mer­ker har levert ster­ke juli­tall sam­men­lik­net med fjor­året. Ek­semp­ler på det er Suzu­ki, Ford og Re­nault.

LEAF IMPONERER

At Nis­san Leaf er mest solg­te bil­mo­dell i Kris­tian­sand i juli med 24 ny­bi­ler, er kan­skje en li­ten over­ras­kel­se for man­ge. El­bi­len har gått i om­trent sam­me ver­sjon si­den 2011 og vært en knall­suk­sess på det sterkt sub­si­di­er­te nors­ke el­bil­mar­ke­det. Om få må­ne­der kom­mer etter­føl­ge­ren, men fort­satt sel­ges det bøtte­vis av Nis­san Leaf, selv­sagt med gode til­bud når bil­mo­del­len er på vei ut. Andre­plas­sen på mo­dell­sta­ti­stik­ken de­les mel­lom Vol­ks- wa­gen Golf og Toyo­ta Ya­ris med 18 bi­ler og med fa­mi­lie­med­lem­met Toyo­ta Au­ris på fjerde­plass, én bil bak.

FOTO: TOR MJAALAND

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Geir Skog­da­len og salgs­sjef Hal­vor Åmot hos Toyo­ta Sør har grunn til å smi­le over ster­ke juli-tall. To­yta ble ny­bil­vin­ne­ren foran Vol­ks­wa­gen. (Arkivfoto)

FOTO: NIS­SAN

Slik så Nis­san Leaf ut da den ble lan­sert i 2011 og umid­del­bart ble en salgs­suk­sess. Om­trent slik ser bi­len ut også i dag. og i juli ble den mest solg­te bil­mo­dell i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.