De al­ler førs­te Te­s­la Mo­del 3 er over­le­vert

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Pro­duk­sjo­nen av Te­s­la Mo­del 3 er i gang, og pro­duk­sjons­tak­ten skal økes be­trak­te­lig ut­over høs­ten og vin­te­ren. Må­let skal være å pro­du­se­re en halv mil­lion bi­ler i 2018. Mo­del 3 skal iføl­ge pro­du­sen­tens hjemme­side opp­nå en rekke­vid­de på 345 km per opp­lad­ning, med en start­pris på 35.000 USD før in­sen­ti­ver og un­der seks se­kun­der fra null til 100 km/t. Te­s­la skri­ver også at de for­ven­ter at Mo­del 3 blir den sik­res­te bi­len i sin klas­se. Det var stor fei­ring i for­ri­ge uke da de førs­te ek­semp­la­re­ne ble over­le­vert til ei­er­ne, visst­nok alle Te­s­la-an­sat­te. Mo­del 3 er ut­styrt med nød­ven­dig hard­wa­re for å kjø­re auto­nomt med syv ka­me­ra­er, ra­dar og tolv ul­tra­so­nis­ke sen­so­rer. Dis­se gjør det blant an­net mu­lig med auto­ma­tisk nød­brems og unna­ma­nø­ver i kri­tis­ke si­tua­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.