Alf Knud­sen til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - For Den Nos­ke Natzwei­ler- og Dachau ko­mi­té

●● Den sis­te av Nn-fan­ge­ne fra Sør­lan­det, Alf Knud­sen fra Lillesand, døde man­dag 31. juli. Alf Knud­sen var født 7. no­vem­ber 1920, og ble nes­ten 97 år gam­mel.

Alf Knud­sen ble ar­res­tert i sitt hjem i Lillesand av Ges­ta­po den

20. fe­bru­ar 1943 for sitt mot­stands­ar­beid i Lau­dal­grup­pen og Mil­org. Han ble inn­satt først på krets­feng­se­let i Kris­tian­sand, 27. fe­bru­ar ble han over­ført til Skrek­kens Hus, Ar­ki­vet. Der ble han ut­satt for til dels har­de for­hør før han ble trans­por­tert til fange­lei­ren Gri­ni uten­for Oslo den 18. april.

Alf Knud­sen ble un­der opp­hol­det på Gri­ni valgt ut til et ære­fullt opp­drag på fest­nin­gen i Kongs­vin­ger. Han var kraf­tig, han var lys blond og had­de blå øyne. Han skul­le føre de nor­dis­ke ge­ne­ne vi­de­re. Det ble ikke noe av na­zis­te­nes pla­ner, så fan­ge­ne ble etter en tid sendt til­ba­ke til Gri­ni

8. de­sem­ber 1943 ble Alf Kn­ut­sen ropt opp sam­men med fle­re and­re, de skul­le trans­por­te­res til en leir i Tysk­land, in­gen viss­te hvor. Med skip, SS Mon­te Ro­sa til År­hus, og med tog på kryss og tvers i Tysk­land, Po­len og Øs­ter­rike kom en ut­sul­tet gjen­gen frem til en li­ten sta­sjon i El­sas , Rot­hau den 5. fe­bru­ar 1944. To må­ne­der på rei­se, og i fengs­ler i det Stor­tys­ke ri­ket, bare med litt mat, tor­tur slag og skri­king.

Oppe i åsen, 5 kilo­me­ter bak­ke, over Rot­hau sta­sjon lig­ger Natzwei­ler. Alf Kn­ut­sen var Nn-fan­ge, han skul­le for­svin­ne i natt og tåke (Nacht und Ne­bel). Han skul- le ar­bei­de i et stein­brudd til han døde av sult og ut­mat­tel­se. Hans lik skul­le bren­nes og as­ken spres med vin­den. In­gen på­rø­ren­de skul­le noen gang få rede på når og hvor han døde.

Men slik gikk det ikke. 3. sep­tem­ber, etter den al­li­er­te in­va­sjo­nen i Frank­ri­ke, ble fan­ge­ne eva­ku­ert fra Natzwei­ler. De al­ler fles­te ble sendt til Dachau kon­sen­tra­sjons­leir uten­for Mün­chen. Men for Alf var det ikke lan­ge opp­hol­det i Dachau, etter en uke ble han over­ført til en li­ten leir, Otto­brunn. Men det opp­hol­det var­te også bare en uke før han ble trans­por­tert til Daut­mer­gen, og for­leg­nin­gen be­stod Av telt på et sø­le­te jor­de. Ar­bei­det be­sto i å tril­le ski­fer til noen ov­ner som skul­le om­dan­ne ski­fer­ne til olje. Den­ne pro­ses­sen krev­de tre gan­ger så me­get ener­gi som re­sul­ta­tet ble.

Alf Knute­sen ble trans­por­tert til­ba­ke til Dachau. Men han ble ikke len­ge den­ne gan­gen hel­le­re. Buch­en­wald var nes­te leir. Et hel­ve­te på jord med syk­dom, tor­tur, sult og død. Alf Kn­ut­sen over­lev­de også det­te. Han ble ikke red­det av de Hvi­te Bus­ser, men klar­te al­li­ke­vel å kom­me seg til Dan­mark med hjelp av ame­ri­kans­ke sol­da­ter. 13. mai 1945 reis­te Alf Kn­ut­sen fra Buch­en­wald og kom hjem til Lillesand etter 14 da­ger på sa­na­to­ri­um og rei­se.

«Fem lan­ge og har­de år i krig. En krig jeg var kom­met ut av det med li­vet i be­hold, men med sår som ald­ri kom­mer til å gro»

Takk for inn­sat­sen Alf. Vi ly­ser fred over Alf Knud­sens min­ne.

OLE ODD BERGE,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.