Et tre og en stjer­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅKON BORGENVIK

Åp 22,16-21

På mangt et gårds­tun står det et tun­tre. Gjer­ne en eik som har stått der i ge­ne­ra­sjo­ner. Sett men­nes­ker kom­me og gå. Gjen­nom gode ti­der og onde ti­der, gjen­nom gle­de og sorg, gjen­nom hver­dags­slit og fest har det stått der. Med so­li­de røt­ter. Som et sym­bol på alt som er trygt, sta­bilt, det som står om alt an­net for­går. I de fles­te fa­mi­li­er fin­nes det per­soner om kan sam­men­lig­nes med et slikt tun­tre. De som re­pre­sen­te­rer det tryg­ge, det sta­bi­le, det som all­tid er der. Hvor tungt det kan kjen- nes når dis­se blir borte! Selv en eik har sin be­gren­se­de leve­tid. «Jeg er Da­vids rot­skudd» sier Je­sus. Har er den tryg­ge, den sta­bi­le, den som all­tid er der. Den som vi all­tid kan lene oss mot el­ler søke ly og be­skyt­tel­se un­der. Han som for­tel­ler oss at når vi er hos ham, da er vi hjem­me.

Og når nat­ten nær­mer seg dag, mens det ennå er mørkt, så er det en stjer­ne som syns litt eks­tra godt på him­me­len i øst. Det er mor­gen­stjer­nen Ve­nus. Den for­tel­ler oss at en ny dag er på vei, so­len vil snart stå opp, ly­set vil enda en gang dri­ve mør­ket bort. Je­sus sier også om seg selv i dis­se ver­se­ne i den sis­te boka i Bi­be­len at han er «den kla­re mor­gen­stjer­ne». Han er ly­set på natte­him­me­len. Den som for­tel­ler oss at en ny dag er i em­ning. En ny nå­dens dag. «Her­ren Jesu nåde være med alle!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.