QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken union dan­net Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark i 1397?

2. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 28. april?

3. Hva het lan­det i Sør­vest-asia som lå der Irak lig­ger nå, og ble kalt ”si­vi­li­sa­sjo­nens vug­ge”?

4. Hvil­ken sport for­bin­der du med svens­ken Tho­mas Ra­vel­li?

5. Hvor lig­ger Al­taj-fjell­kje­den, som den språk­li­ge sam­le­be­teg­nel­sen al­ta­is­ke språk er opp­kalt etter?

6. Hvor lig­ger Ibsen­hu­set?

7. Hva er ho­ved­be­stand­de­len i bron­se?

8. Hvor­for steg an­tal­let ele­ver i barne­sko­len kraf­tig høs­ten 1997?

9. Hva het Ser­bia og Mon­te­ne­gro fram til 2001?

10. Hvil­ket land strek­ker seg over ca. 17 000 km2 og ni tids­so­ner?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.