Vi er eks­tremt of­fen­si­ve og po­si­ti­ve.

Ett po­eng skil­ler Ran­heim, Start og Sand­nes Ulf bak su­ve­re­ne Bodø/glimt i kam­pen opp om opp­rykk.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no -

Bodø/glimt ser ut til å sty­re mot et klart opp­rykk. De har et for­sprang på sju po­eng til nær­mes­te lag. Bak er det en trio som har am­bi­sjo­ner om å slå føl­ge: Ran­heim har 32 po­eng, ett mer enn Start og Sand­nes Ulf på plas­se­ne bak.

– Det er ett av de tre la­ge­ne som går di­rek­te opp. Nå er vi kvitt et par av de tøf­fes­te kam­pe­ne al­le­re­de for høst­se­son­gen, og vi har alt i våre egne hen­der, sier Da­ni­el Aase.

28-årin­gen sco­ret er her­lig vol­ley­mål da Start tok et sterkt borte­po­eng i Sand­nes i for­ri­ge se­rie­run­de.

Nå har sør­len­din­ge­ne to hjemme­kam­per på rad, og kan set­te press på de to and­re opp­rykk­s­kan­di­da­te­ne med gode pre­sta­sjo­ner på Spare­ban­ken Sør Are­na.

– Hvis vi fort­set­ter med den gode hjemme­for­men vi har hatt, så tror jeg vi kan set­te oss i en vel­dig god po­si­sjon, sier Aase.

Det gjen­står 13 se­rie­run­der, og mye skal til for å ta igjen Bodø/ Glimt på topp. Aase tror uan­sett at må­let om opp­rykk er godt in­nen­for rekke­vid­de.

– Det er kom­met en ny ener­gi inn i spil­ler­grup­pa. Vi er eks­tremt of­fen­si­ve og po­si­ti­ve, og vi gle­der oss til alle kam­pe­ne som kom­mer, sier kant­spil­le­ren.

SER BEDRING ETTER FERIEN

Ke­eper Håkon Op­dal var Starts bes­te i 1–1-kam­pen sist. Han tror i lik­het med Aase det blir mye å jub­le for i høst.

– Vi er med for fullt, og jeg sy­nes vi har kom­met bra i gang etter ferien, sier Op­dal.

– Hvor­dan ser du på de and­re la­ge­ne?

– Vi har både Ran­heim og Bodø/glimt igjen hjem­me, så vi skal gjø­re vårt, sier Op­dal.

– Hva til­si­er at Start skal ta en av de to opp­rykk­s­plas­se­ne?

– Jeg sy­nes vi – etter en litt tøff pe­rio­de – har bedring, både på tre­ning og i kamp. Vi er vel­dig skjer­pet og gjør ting stort sett rik­tig. Det ser ut som på tre­ning og i kamp at vi vir­ke­lig vil ryk­ke opp, og at vi vil vin­ne kam­pe­ne. Nå har vi satt oss i en gans­ke god po­si­sjon, så er det bare å ut­nyt­te mu­lig­he­te­ne som kom­mer, sier sis­te­skan­sen.

– Må PRØVE å HENGE MED

Ran­heim gikk for­bi Start med sin 3–1-sei­er hjem­me over Troms­da- len søn­dag. Tre­ner Svein Maa­len sier føl­gen­de om sis­te del av se­son­gen.

– Det er så pass tett og jevnt nå at vi må prøve å henge med, og se hvor langt det hol­der.

– Går dere for opp­rykk? – Ak­ku­rat nå er vi ikke gode nok til det. Vi må prøve å ut­vik­le oss bra i høst, og det har jeg tro­en på at vi kan gjø­re, sier Maa­len.

– Hva ten­ker du om Start og Sand­nes Ulf, som dere kjem­per mot?

– Beg­ge la­ge­ne ser vel­dig ster­ke ut og kom­mer helt sik­kert til å le­ve­re gode re­sul­ta­ter ut­over høs­ten. Det la­get som tar den and­re opp­rykk­s­plas­sen bak Bodø/glimt skal være bra, sier Maa­len.

Ran­heim ble av de fles­te eks­per­te­ne og avi­se­ne tip­pet langt nede på ta­bel­len i 2017. Maa­len er ikke over­ras­ket over at la­get har tros­set spå­dom­me­ne.

– For meg be­vi­ser det at du kan kla­re deg bra og kom­me langt med be­gren­se­de mid­ler. Det hjel­per å tre­ne godt, for å si det sånn, ler Maa­len.

FOTO: NTB SCANPIX

Her jub­ler Start-spil­ler­ne etter Aa­ses 1–0-mål mot Sand­nes Ulf i for­ri­ge se­rie­run­de. Fra venst­re: Gud­mun­dur Kristjáns­son, Da­ni­el Aase, Ni­els Vort­ho­ren og Ei­rik Wich­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.