Ny skade­smell for Start-duo

Las­se Si­gurdsen og Andreas Hol­lin­gen er ute på ube­stemt tid.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARLSEN

– Jeg hå­per å rek­ke den sis­te må­ne­den, sier en skuf­fet Hol­lin­gen.

Midt­bane­spil­le­ren har vært ska­det he­le se­son­gen. Han har slitt med ryg­gen, og har hatt for­skjel­li­ge strekk­ska­der.

Det er også en ny strekk­ska­de den­ne gan­gen som set­ter ham ut i fle­re uker. Han vet ikke når han kan være til­ba­ke i full tre­ning ennå.

Ute er også Las­se Si­gurdsen. Tid­li­ge­re i som­mer var han til­ba- ke etter an­kel­brud­det han på­dro seg i førs­te se­rie­run­de mot Fred­rik­stad.

Før Kongs­vin­ger-kam­pen på­dro han seg en li­ten strekk på tre­ning. Den har han nå klart å slå opp.

– Jeg skal ta Mr-bil­de tors­dag, for å se om det er et rift el­ler noe, sier Si­gurdsen, som tren­te al­ter­na­tivt med Hol­lin­gen.

Stei­nar Pe­der­sen hen­tet inn spis­sen Ni­gel Reo-co­ker og spis­sen Da­ny N’gues­san da klub­ben slet med ska­der i vår­se­son­gen. Beg­ge har for­latt klub­ben nå, og Start har nå bare Den­nis An­twi som den enes­te skade­frie spis­sen.

– Det­te er en si­tua­sjon som ikke er hel­dig for oss med tan­ke på det som går på al­ter­na­ti­ve front­spil­le­re. Det å være få der oppe, har vi vært gjen­nom he­le året, men det er synd at Las­se skul­le få en ny ska­de etter å ha kom­met til­ba­ke etter bein­brud­det, sier Pe­der­sen.

– Hva kan du si om Hol­lin­gen, som har hatt en ma­re­ritt­se­song med ska­der?

– Det er synd for Andreas og synd for oss, sier Pe­der­sen.

Klub­ben ven­ter på svar på MR­bil­de­ne til Hol­lin­gen, og kan ennå ikke si hvor lan­ge han er ute den­ne gan­gen.

Den sis­te spil­le­ren som er ska­det er Lars-jør­gen Salve­sen. Han mis­ter he­le se­son­gen etter å ha rø­ket kors­bån­det i april.

– Det er ikke så mye snak­ke om an­net at han gjør en fan­tas­tisk jobb med å for­be­re­de seg til det som kom­mer, sier Pe­der­sen.

Det er bed­re ny­he­ter for Hen­rik Rob­stad. Ven­stre­back­en måt­te ut i pau­sen mot Sand­nes Ulf, men tre­ner tro­lig for fullt tors­dag.

Han er der­med i rute til å rek­ke lør­da­gens kamp mot Mjøn­da­len, som spil­les kl. 15.00 på Spare­ban­ken Sør Are­na.

FOTO: HÅ­VARD KARLSEN

Her er Starts tre skad­de spil­le­re. Las­se Si­gurdsen (t.v.) og Andreas Hol­lin­gen (t.h.) har nå på­dratt seg hver sin strekk­ska­de, mens Si­gurdsen er ute res­ten av se­son­gen etter å ha rø­ket kors­bån­det på tre­ning i april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.