Nå blir han sports­sjef i Start

Tor Kris­ti­an Karl­sen har er­fa­ring fra en rek­ke euro­pe­is­ke stor­klub­ber. Nå blir den me­rit­ter­te sports­sje­fen le­der i Start.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Hvis det stem­mer at han får den stil­lin­gen i Start, får klub­ben den mest me­rit­ter­te sports­sje­fen i hele Skan­di­na­via. Det er in­gen and­re som har job­bet på et så høyt nivå in­ter­na­sjo­nalt i norsk fot­ball. Han har vært alt fra spei­der til sports­di­rek­tør og di­rek­tør, sier Fro­de Da Cos­ta Lia.

Han er re­dak­tør for fot­ball­ma­ga­si­net Jo­si­mar, og kjen­ner Karl­sen godt.

– Hva er styr­ke­ne hans?

– Jeg vil si at det er fire ting. Han har job­bet med vel­dig man­ge uli­ke tre­ne­re, alt fra Clau­dio Ra­nie­ri på den ene si­den, til Lu­cia­no Spa­let­ti på den and­re si­den, og ser­vet dem på en vel­dig god måte. Han er vel­dig prag­ma­tisk, sier Jo­si­mar-re­dak­tø­ren.

– Han har også nese for for­ret­ning. Han er på fot­ball som en for­ret­ning, og dri­ver bu­tik­ken vel­dig godt. I til­legg er han vel­dig til­pas­nings­dyk­tig. Han har job­bet i Eng­land, Tysk­land, Frank­ri­ke og Is­rael, og nå skal han job­be i Nor­ge også. Han har vært i uli­ke fot­ball­kul­tu­rer, og stort sett gjort det bra, fort­set­ter Da Cos­ta Lia.

– Den sis­te styr­ken er at han kjen­ner igjen en god spil­ler fra en dår­lig spil­ler. Det er tross alt det vik­tigs­te, av­slut­ter han.

TAUS OM JOB­BEN

Karl­sen har tid­li­ge­re har vært di­rek­tør i den frans­ke stor­klub- ben Mona­co og i is­ra­els­ke Mac­ca­bi Hai­fa.

Nå får han job­ben som sports­sjef i Start, en stil­ling som har stått ube­satt si­den Svein Mat­hi­sen døde i 2011.

Det var TV 2 som var først med sa­ken. Også Fædre­lands­ven­nen har fått opp­lys­nin­ger om at Karl­sen blir an­satt.

Karl­sen be­kref­tet at han har snak­ket med fle­re nors­ke klub­ber den sis­te ti­den da Fædre­lands­ven­nen ring­te tors­dag. – Blir du sports­sjef i Start? – Det kan jeg ikke si noe om, sier Karl­sen.

– Har du snak­ket med Start? – Det vil jeg ikke kom­men­te­re. Det blir ikke rik­tig for meg ak­ku­rat nå, sier Karl­sen.

Even Øgrey Brands­dal, di­rek­tør i Start En Drøm AS, øns­ker hel­ler ikke å kom­men­te­re sa­ken, el­ler om Karl­sen blir sports­sjef i Start.

LANG KAR­RIE­RE I UT­LAN­DET

Tor-kris­ti­an Karl­sen star­tet sin kar­rie­re in­nen fot­bal­len som

FAK­TA Tor-kris­ti­an Karl­sen

● Født: 15. juni 1975

● Fot­ball­spei­der og -le­der fra Tom­ter i Østfold

● Har vært spei­der for klub­ber som Grass­hop­per Club Zürich, Wat­ford, Bay­er Le­ver­ku­sen, Hann­over 96 og FK Ze­nit St. Pe­ters­burg

● Til­knyt­tet blant an­net BBC, Ne­ue Zür­cher Zei­tung, The Inde­pen­dent The Ti­mes, Four Four Two og The Guar­di­an som fot­ball­eks­pert og ana­ly­ti­ker.

● Sig­ner­te i 2008 en fire­års­kon­trakt som sports­sjef i FFK, men slut­tet i job­ben etter 93 da­ger

● An­satt som sports­di­rek­tør i Mona­co 12. mars 2012. For­frem­met til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør

10. sep­tem­ber 2012. Trakk seg av per­son­li­ge år­sa­ker i ja­nu­ar 2013

● Job­bet ny­lig som sports­di­rek­tør i den is­ra­els­ke klub­ben Mac­ca­bi Hai­fa spei­der, Han job­bet blant an­net for Grass­hop­per Club Zürich, Wat­ford, Bay­er Le­ver­ku­sen, Hann­over 96 og Ze­nit St. Pe­ters­burg fra 1996 og fram til han ble an­satt som sports­di­rek­tør i Fred­rik­stad FK i 2008.

Etter to må­ne­der i job­ben trakk han imid­ler­tid seg på grunn av in­ter­ne kon­flik­ter. Også i Mona­co ble ar­beids­for­hol­det kort. Han ble an­satt 12. mars 2012, for­frem­met til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør 10. sep­tem­ber 2012 og 18. ja­nu­ar 2013 slut­tet han av «per­son­li­ge år­sa­ker».

I mai i fjor fikk ble han pre­sen­tert som sports­di­rek­tør i Mac­ca­bi Hai­fa. Ett år sei­ne­re an­non­ser­te Karl­sen at han vil­le slut­te etter se­son­gen der.

– Jeg har ab­so­lutt lyst til å job­be i Nor­ge igjen og bi­dra i hjem­lan­det, sier Karl­sen.

– Hva tar du med deg til­ba­ke til norsk fot­ball etter alle åre­ne i ut­lan­det?

– Det har jeg tenkt mye på i som­mer, da jeg en­de­lig har hatt

FOTO: NTB SCANPIX

Start har jak­tet en sports­sjef i lang tid. Tor-kris­ti­an Karl­sen får job­ben. Her er han av­bil­det in­ne på Emi­ra­tes Sta­di­um, foran en plan­sje av Ar­se­nal-le­gen­den Den­nis Berg­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.