Får alt til å sma­ke ba­con

Kje­til Hansen (26) gjør kryd­der­suk­sess i Australia.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN chris­ti­an.jo­hann­es­sen@fvn.no

Den­ne uken fikk han stor opp­merk­som­het og in­ves­tor på la­get gjen­nom Tv-pro­gram­met Shark Tank.

– Jeg tror selv ve­ga­ne­re egent­lig li­ker ba­con. For man­ge er ba­con en be­set­tel­se. Jeg tenk­te: Det had­de vært så dei­lig å ha et kryd­der som smak­te ba­con, sier Kje­til Hansen (26).

Dag­bla­det om­tal­te først i Nor­ge grün­de­rens finur­li­ge kon­sept. Kris­tian­san­de­ren for­lot hjem­byen med kurs for Australia for sju år si­den. Må­let var stu­di­er ved Uni­ver­sity of Mel­bour­ne. I møte med ukjen­te mat­vare­pro­duk­ter, be­gyn­te Hansen å lage mat fra bun­nen av, men ble frust­rert over at det tok lang tid å få noe til å sma­ke godt.

– Skul­le du lage noe en­kelt, smak­te det ikke så godt. Jeg så på in­gre­di­ens­lis­te­ne til kryd­der­blan­din­ger og be­gyn­te å blan­de in­gre­di­en­ser selv. I åtte må­ne­der prøv­de jeg meg fram, sier Hansen.

Til slutt var blan­din­gen klar, og ba­con­kryd­de­ret til De­li­ciou så da­gens lys. Uten ba­con og ve­ge­ta­risk.

TV-SUK­SESS

For to år si­den valg­te han å slut­te på sko­len og gå fullt inn på mi­ra­kel­blan­din­gen som skal få alt til å sma­ke ba­con. Lite ante han da om det døg­net han nett­opp har lagt bak seg. Tirs­dag kveld var han på Tv-pro­gram­met Shark Tank, et pro­gram som blir fulgt av rundt en mil­lion au­st­ra­liere. Her pitch­er grün­de­re sine ide­er for in­ves­to­rer, som vur­de­rer om de skal gå inn i pro­sjek­te­ne. Han- sen fikk napp.

– Det var vel­dig moro. Jeg fikk en av­ta­le med en mil­li­ar­dær som he­ter And­rew Banks. Han in­ves­te­rer 300.000 dol­lar (ca. 1,9 mil­lio­ner kro­ner) i sel­ska­pet for at vi skal kun­ne eks­pan­de­re, sier Hansen.

Men med tv-pro­gram­met føl­ger mer enn in­ves­to­ren, pro­gram­met har gitt enorm pub­li­si­tet for pro­duk­tet, som går un­der merke­va­ren De­li­ciou Ba­con se­a­so­ning.

– Det er helt gal­skap nå. Jeg har telt ti sto­re ny­hets­me­di­er som har om­talt sa­ken, og jeg har vært på to ra­dio­show. I til­legg har det vært en over­vel­den­de re­spons på so­sia­le medi­er, sier Hansen.

EKSPANSJON

På­gan­gen på nett­bu­tik­ken har også vært stor etter at pro­gram­met ble vist.

– Nett­si­den har eks­plo­dert med salg over nat­ta, sier Hansen.

Selv om både Hansen og sel­ska­pet er trygt plan­tet «down un­der», dis­tri­bu­erer de pro­duk­tet over hele ver­den. Nå er må­let å få etab­lert dis­tri­bu­sjon i Euro­pa og USA.

– Vi har fle­re kun­der uten­for Australia enn i lan­det, og vi har man­ge kun­der i Nor­ge. I dag må man ven­te rundt ti for­ret­nings­da­ger på pro­duk­tet, og vi hå­per å få det ned i tre el­ler fire da­ger, sier en ba­con­blid Hansen.

SAT­SET ALT

Det nær­mer seg to år si­den Hansen byt­tet bort alt av spare­pen­ger for å få 200 kg kryd­der. Be­drif­ten har nå fire an­sat­te. Kris­tian­san­de­ren for­tel­ler om en bratt læ­rings­kur­ve.

– Det er alt­for mye å lære seg. Kryd­der­in­du­stri­en. Å være sjef. Hver dag går du på snør­ra, så du må lære raskt.

Si­den opp­star­ten for to år si­den, har ikke Hansen hatt råd til å rei­se hjem til Kris­tian­sand. Alle pen­ger har gått inn i be­drif­ten, og han har ikke tatt ut lønn.

– Det er klart jeg sav­ner fa­mi­lie og ven­ner. Si­den det har gått så bra i det sis­te, skal jeg en tur hjem i sep­tem­ber.

Selv om rei­sen til nå tid­vis har vært tung, me­ner han man­ge fle­re bur­de sat­se på en­tre­pre­nør­skap.

– Jeg star­tet min førs­te be­drift i Kris­tian­sand da jeg var 17 år, og fikk vel­dig god hjelp av Eva-sen­te­ret. Men jeg fant få entreprenører i Kris­tian­sand. Det er så vik­tig å ha et mil­jø å hen­ven­de seg til, sier Hansen.

Han be­skri­ver en­tu­si­as­tisk hvil­ken støt­te han møt­te da han ny­lig var i Si­li­con Val­ley. Han me­ner fle­re bur­de kas­te seg utpå og star­te nett­bu­tikk.

– Det be­tyr ikke så mye med lande­gren­ser len­ger. Du kan star­te nett­bu­tikk over hele ver­den, og det kos­ter nes­ten in­gen­ting. In­du­stri­en er helt ny, så det er in­gen eks­per­ter. Det er helt syke mu­lig­he­ter for folk som er am­bi­siø­se, sier Hansen.

FOTO: DE­LI­CIOU

Kris­tian­san­de­ren Kje­til Hansen pø­ser ut kryd­der over hele ver­den om da­gen. Han sier de har lavt salt­inn­hold i pro­duk­tet for å hol­de en helse­pro­fil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.