Na­zis­ter ble øns­ket nær­mest vel­kom­men med full po­liti­es­kor­te i Kris­tian­sand.

Lør­dag 29. juli fikk Kris­tian­sand kjen­dis­sta­tus i Euro­pa.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Me­lis­sa Jo­ce­lyn Le­sa­ma­na

Ikke som «Bar­nas by», som Vi­sit Sør­lan­det, Cul­ti­va og kom­mu­nen iher­dig har prøvd å pro­fi­le­re byen som, – tvert imot. På Twit­ter ble Kris­tian­sand er­klært som Ns-sone etter å ha fun­gert som na­zis­mens sole­kla­re gjeste­havn og støtte­spil­ler for en ikke-vars­let de­mon­stra­sjon i regi av «Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen» (DNM).

Ter­ror­fors­ker Mag­nus Ran­storp og Chris­ter Matt­son fra Gøte­borgs uni­ver­si­tet om­ta­ler beg­ge DNM som en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon, blant an­net med bak­grunn i at de står bak drap både i Fin­land og Sve­ri­ge, har para­mi­li­tæ­re ak­ti­vi­te­ter og vå­pen­lag­re.

Det­te er kjent in­for­ma­sjon for norsk po­li­ti, og nett­opp år­sa­ken til at mar­sjen som opp­rin­ne­lig skul­le gå av sta­be­len i Fred­rik­stad, ble av­ver­get. Po­li­ti­et i Fred­rik­stad og Kris­tian­sand tok mot­sat­te av­gjø­rel­ser, beg­ge be­grun­net i po­liti­fag­li­ge vur­de­rin­ger NM fikk ikke bare hol­de sin nazi­marsj gjen­nom Mar­kens, men ble es­kor­tert gjen­nom gå­ga­ten i som­mer­byen, av po­li­ti­et. Som om det ikke var nok til å i set­te soft­isen i hal­sen en som­mer­dag, la man også en fre­de­lig, stille­stå­en­de solo­de­mon­strant i jern, for­di han valg­te å ikke flyt­te seg for de mar­sje­ren­de. En ens­lig sjel, som stod fjell­støtt uten å si et ord, el­ler gjø­re en mine, ble alt­så han­ket inn av or­dens­mak­ten, for å ha for­ulem­pet gjen­nom­fø­rel­sen av nazi­mar­sjen. I etter­kant har DNM selv om­talt den som den mest vel­lyk­ke­de de­mon­stra­sjo­nen i Nor­ge si­den 1939.

Man må ikke være mørk­hud­et el­ler homo, jøde, venstre­ra­di­ka­ler el­ler krigs­ve­te­ran for at sli­ke ut­ta­lel­ser vek­ker umid­del­bar av­sky, selv om det i all ho­ved­sak er dis­se grup­pe­ne DNM an­ser som sine ho­ved­fien­der. Or­ga­ni­sa­sjo­nen skri­ver vi­de­re føl­gen­de på sitt nett­sted:

«Den 29. juli ble da­gen da DNM tros­set sys­te­mets for­søk på å kneb­le oss, og gjen­nom­før­te or­ga­ni- sa­sjo­nens førs­te og størs­te de­mon­stra­sjon på norsk jord. Det ble da­gen da Nor­ges førs­te na­sjo­nal­so­sia­lis­tis­ke de­mon­stra­sjon i mo­der­ne his­to­rie ble gjen­nom­ført. His­to­rie ble skre­vet, og jeg vil tak­ke samt­li­ge del­ta­ke­re for en fan­tas­tisk dag. Det var en ære å få inn­ta Kris­tian­sands ga­ter sam­men med dere! Hill Sei­er!» (Haa­kon For­wald, le­der for DNM i Nor­ge og sjef­re­dak­tør for Fri­hets­kamp)». P o li tie ti Ag­der hare t al­vor­lig for­kla­ring s pro­blem. I etter­kant har det blitt av­dek­ket at po­li­ti­et ikke bare viss­te om den plan­lag­te nazi­mar­sjen. De var også gjort kjent med at fle­re av de­mon­stran­te­ne had­de blitt stop­pet på gren­sen grun­net vå­pen­be­slag og tid­li­ge­re dom­fel­lel­ser. Som om det­te ikke var al­vor­lig nok, av­slo de mas­siv as­si­stan­se i form av po­liti­folk på bak­ken og i he­li­kop­ter, som had­de stått pa­rat i Ryg­ge.

Po­li­ti­ets vur­de­ring for å unn­gå uro og volds­hand­lin­ger før­te rik­tig­nok til at nett­opp det­te ute­ble fra byen, men på be­kost­ning av fri­hets­be­rø­vel­se for and­re folk i Kris­tian­sand, som der­med ble nek­tet å yt­re seg der og da. Yt­rings­fri­he­ten hand­ler hel­ler ikke om å hind­re eks­tre­mis­ter i å få sagt ak­ku­rat hva de me­ner, men å be­skyt­te folk mot blant an­net rase­hat, dis­kri­mi­ne­ring og å bli ut­satt for vold. I Fred­rik­stad måt­te de pak­ke snipp­sek­ken og dra der­fra sluk­øret, mens nazi- de­mon­stran­te­ne selv var i lykke­rus over å ha blitt bå­ret på gull­stol gjen­nom Kris­tian­sand by. Det had­de gått over all for­vent­ning!

«The Dai­ly Stor­mer» om­ta­les som ver­dens mest be­søk­te na­sjo­na­lis­tis­ke ny­hets­side. De som så man­ge and­re rap­por­ter­te om den vel­lyk­ke­de de­mon­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand. Det har hel­ler ald­ri vært så man­ge be­sø­ken­de på hjemme­si­de­ne til DNM, som i til­legg har fått fle­re med­lem­mer og pen­ge­do­na­sjo­ner i etter­kant.

Na­zis­ter ble alt­så øns­ket nær­mest vel­kom­men med full po­liti­es­kor­te i Kris­tian­sand. Barne­fa­mi­li­er, tu­ris­ter, over­le­ven­de og etter­lat­te fra kri­gen trakk til Mar­kens lør­dag for­mid­dag, in­tet­anen­de om hva som var i ferd med å fin­ne sted. Fle­re fikk ropt ukvems­ord etter seg, ble spyt­tet på, og man­ge føl­te seg di­rek­te utryg­ge. I til­legg drop­pet man­ge sin plan­lag­te tur til byen, etter at ny­he­ten spred­te seg på ra­dio og i so­sia­le medi­er. De ble for red­de for å dra. De som po­li­ti­et er satt til å be­skyt­te, had­de plut­se­lig ikke or­dens­mak­ten på sitt lag len­ger. D e al­ler fles­te av oss slut­ter seg til ini­tia­tiv og ak­ti­vi­te­ter frem­for å ska­pe dem selv. Nazi­mar­sjen kan ha bi­dratt til at det­te mil­jø­et igjen vil bli en al­vor­lig ut­ford­ring for Kris­tian­sand, for­di det før­te til en gran­dios vekst av selv­til­li­ten for både DNM og alle dens sym­pa­ti­sø­rer. Både nest­le­der og et styre­med­lem i DNM, bo­satt i Ven­ne­sla, gikk i front i mar­sjen. Le­der for DNM Nor­ge, sa i en podcast på sin hjemme­side, om hvor­for mar­sje­re nett­opp i Kris­tian­sand, etter at de ble nek­tet og vist bort i Fred­rik­stad:

«Vi er sterkt re­pre­sen­tert, har man­ge sym­pa­ti­sø­rer og støtte­spil­le­re i Kris­tian­sand, så det var na­tur­lig å leg­ge de­mon­stra­sjo­nen der».

Det er man­ge år si­den høyre­eks­tre­me mil­jø­er er blitt løf­tet frem som noe som er opp­fan­get av po­li­ti­ets ra­dar i Kris­tian­sand. Det­te er det all grunn til å ret­te søke­lys mot nå. PST er be­kym­ret for at det er vekst av or­ga­ni­sa­sjo­ner og in­di­vi­ders om for­fek­ter høyre­eks­tre­mis­tis­ke ide­er, og at dis­se mil­jø­ene har fått stør­re arm­slag og ak­sept i Nor­ge. Man tren­ger ikke se leng­re enn til et skar­ve kom­men­tar­felt på nett for å fin­ne re­pre­sen­tan­ter for det, men PST yt­rer også be­kym­ring for at dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne mål­ret­tet prø­ver å re­krut­te­re svært unge men­nes­ker. P oli­ti­et har ikke bare mildt sagt malt seg inn i et trangt hjør­ne. De har flyt­tet gren­ser som ikke skal rok­kes ved. De har gjort at folk stil­ler spørs­mål ved om or­dens­mak­ten er på de­res side. De har gjort det mer utrygt for ut­sat­te grup­per og for folk med krigs­arr på sje­len.

Po­li­ti­ets sji­ka­nø­se be­hand­ling av mot­de­mon­stran­ter og be­skyt­tel­se av na­zis­te­ne er sær­de­les al­vor­lig og kan ikke le­gi­ti­me­res med bak­grunn i yt­rings­fri­he­ten el­ler po­liti­fag­li­ge hen­syn. Ikke bare var­de t his­to­rie­løs tog grense­over­skri­den­de, men med al­vor­li­ge ring­virk­nin­ger vi kan­skje bare aner kon­tu­re­ne av.

Po­li­ti­et i Ag­der har et al­vor­lig for­kla­ring s pro­blem.

FOTO: MAR­TIN­SEN, JARLE

Nazi­mar­sjen kan ha bi­dratt til at det­te mil­jø­et igjen vil bli en al­vor­lig ut­ford­ring for Kris­tian­sand, for­di det før­te til en gran­dios vekst av selv­til­li­ten for både DNM og alle dens sym­pa­ti­sø­rer, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.