Sta­tens an­svar for fib­er­kab­ler

Sta­ten bør ha ho­ved­an­sva­ret for sen­tral in­fra­struk­tur, in­klu­dert et stam­nett av fib­er­kab­ler.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Det ser ut til å være bred enig­het om at frem­ti­den blir både grønn og di­gi­tal. Og at det er av­gjø­ren­de vik­tig at myn­dig­he­te­ne leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for at Nor­ge lig­ger i front av den ut­vik­lin­gen. Et sen­tralt virke­mid­del på det­te om­rå­det er fib­er­kab­ler. Sli­ke kab­ler er nød­ven­di­ge for etab­le­ring av data­ba­ser­te næ­rin­ger her til lands, som for ek­sem­pel grøn­ne data­lag­re. An­leg­get som er un­der byg­ging i Ven­ne­sla er ett ek­sem­pel på hvil­ket om­fang sli­ke lag­re kan få – med til­sva­ren­de be­tyd­ning for ar­beids­plas­ser og verdi­skap­ning.

Kon­kur­ran­sen med and­re land er hard.

Men kon­kur­ran­sen er hard. And­re land, som Fin­land og Ir­land, har etab­lert bed­re in­fra­struk­tur og lagt til ret­te for etab­le­ring av sto­re an­legg. Sam­ti­dig har Nor­ge na­tur­git­te res­sur­ser i form av vann­kraft som knapt noen and­re land kan kon­kur­re­re med i en fram­tid der grønn ener­gi vil bli et enda stør­re for­trinn enn i dag.

Etter ini­tia­tiv fra blant an­net fle­re lo­ka­le stor­tings­re­pre­sen­tan­ter ved­tok Stor­tin­get for halv­an­net år si­den å be re­gje­rin­gen set­te fort­gang i det­te ar­bei­det. Stor­tin­get ba om en stra­te­gi for hvor­dan det så raskt som mu­lig kan eta- ble­res fle­re fib­er­kab­ler til ut­lan­det, blant an­net fra Nor­ge til Stor­bri­tan­nia og Tysk­land, for å styr­ke grunn­la­get for etab­le­ring av grøn­ne data­sent­re og an­nen data­ba­sert næ­rings­virk­som­het i Nor­ge. Da næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land (H) ons­dag var på besøk på data­lag­rings­an­leg­get i Ven­ne­sla, svar­te hun ved å hen­vi­se til stats­bud­sjet­tet for nes­te år. Næ­rings­mi­nis­te­ren vil­le hel­ler snak­ke om ei­en­doms­skatt.

Det sis­te er også vik­tig, men det har Høy­re snak­ket om før. Og nå har par­ti­et styrt både lan­det og man­ge kom­mu­ner i fle­re år, uten at det er gjort sto­re grep på det om­rå­det.

Der­for bør re­gje­rin­gen hel­ler set­te fort­gang i ar­bei­det med fib­er­kab­ler, slik at den­ne vik­ti­ge næ­rin­gen kan få best mu­lig vil­kår her til lands. Hvis pri­va­te også vil bi­dra med ka­pi­tal, slik H og Frp hå­per, er det vel og bra. Men som all an­nen sen­tral in­fra­struk­tur, bør også fib­er­kab­ler – både et stam­nett na­sjo­nalt og mel­lom land – være sta­tens ho­ved­an­svar.

Næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land H) be­søk­te ons­dag data­lag­rings­an­leg­get på Støle­heia og styre­le­der i Bulk Eien­dom, Pe­der Nær­bø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.