Si­tua­sjo­nen kre­ver at vi hand­ler.

Fle­re stor­tings­po­li­ti­ke­re fra Sør­lan­det sier de vil kjem­pe for å få en barne­verns­in­sti­tu­sjon som også til­byr psy­kia­tri til barn og unge til lands­de­len.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

– Det­te vil jeg job­be ak­tivt for sier stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen, Ap. Hun er svært glad for at barne­mi­nis­ter Solveig Hor­ne sier at lands­de­len er svært ak­tu­ell for en slik lo­ka­li­se­ring.

– Med de ek­semp­le­ne vi har hatt på Sør­lan­det, er det opp­lagt at si­tua­sjo­nen kre­ver at vi hand­ler, og da vil det være vik­tig å plas­se­re en slik in­sti­tu­sjon her.

Hun får full støt­te av av­trop­pen­de stor­tings­re­pre­sen­tant Åse Michael­sen, Frp.

– Selv­føl­ge­lig, det­te er en sak jeg stil­ler meg 100 pro­sent bak. Med den kom­pe­tan­sen vi inne­har her, vil Sør­lan­det være et na­tur­lig valg.

Selv om Michael­sen nå er på vei ut av Stor­tin­get, opp­ford­rer hun både sit­ten­de og på­trop­pen­de kol­le­ger fra Ag­der­ben­ken å få på plass en slik in­sti­tu­sjon i sør. Men helst ser hun at et lo­ka­li­se­rings­ved­tak fore­lig­ger før det kom­men­de stor­tings­val­get.

– Nå må den­ne sa­ken få topp prio­ri­tet, det­te bør lan­des før val­get, sier Michael­sen. Det er i hvert fall et råd jeg vil gi til barne­mi­nis­ter Solveig Hor­ne. Etter val­get vet vi jo ikke hva som kan skje, og da er det bed­re med en fugl i hån­den enn ti på ta­ket.

STO­RE UT­FORD­RIN­GER

Også Fred­dy de Rui­t­er, Ap øns­ker pro­sjek­tet til Sør­lan­det, men me­ner frem­de­les både psy­kisk helse­vern og barne­vern har ut­ford­rin­ger som kre­ver langt stør­re inn­sats.

– Det­te er bra, men slik barne­ver­net er or­ga­ni­sert i dag, hvor sta­dig fle­re barn blir «satt ut på an­bud» av kom­mu­ne­ne, så er det grunn­lag for en mye stør­re opp­ryd­ning, sier de Rui­t­er.

PSYKISKE LIDELSER

Kjell In­golf Rop­stad, KRF, me­ner pro­sjek­tet er en vel­dig god idé.

– Vi vet jo at tre fjerde­de­ler av barn i barne­verns­in­sti­tu­sjo­ner har en mer el­ler mind­re psy­kisk li­del­se som de tren­ger hjelp til, så det­te er jeg for, sier Rop­stad.

– Og at vi har hatt spe­si­el­le ut­ford­rin­ger her på Sør­lan­det, er det jo in­gen tvil om. Så det å leg­ge en slik in­sti­tu­sjon hit, tror jeg vil­le være lurt. Det­te bør på­pe­kes, og lo­ka­li­se­rin­gen bør av­gjø­res sna­rest mu­lig, helst før val­get.

Rop­stad me­ner sam­ti­dig at man ikke må glem­me de barne­verns­bar­na som sli­ter psy­kisk, men som ikke hø­rer hjem­me på en slik kom­bi­na­sjons­in­sti­tu­sjon.

– Vi tren­ger ge­ne­relt et bed­re sam­ar­beid mel­lom barne­vern og bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri­en. Sli­ke kom­bi­na­sjons­in­sti­tu­sjo­ner må ikke un­der­gra­ve et slikt sam­ar­beid, for det er vik­tig. Vi har dess­ver­re sett til­fel­ler på at et slikt sam­ar­beid har svik­tet.

Ka­ri Hen­rik­sen vi­ser også til er­fa­rin­ge­ne som er gjort lo­kalt, og me­ner det­te må tel­le med når en slik lo­ka­li­se­ring skal av­gjø­res.

– Sør­lan­det har lang er­fa­ring og har ut­mer­ket seg med vel­dig godt sam­ar­beid mel­lom alle eta­ter i man­ge år. Så jeg skal føl­ge den­ne sa­ken opp over­for Stor­tin­get, lo­ver Hen­rik­sen.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Sør­lan­det har lang er­fa­ring og har ut­mer­ket seg med vel­dig godt sam­ar­beid mel­lom alle eta­ter i man­ge år. Så jeg skal føl­ge den­ne sa­ken opp over­for Stor­tin­get, lo­ver Ka­ri Hen­rik­sen. Her av­bil­det sam­men med syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen i for­bin­del­se med et tid­li­ge­re møte.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Jeg vil rå­de barne­mi­nis­te­ren til å få på plass lo­ka­li­se­ring av en slik in­sti­tu­sjon før val­get, sier av­trop­pen­de stor­tings­re­pre­sen­tant, Åse Michael­sen, Frp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.