1/3 av nye E 39 til Sand­nes bl

I mai 2018 skal førs­te del av ut­byg­gin­gen av E 39 fra Kris­tian­sand til Sand­nes be­gyn­ne. 30 pro­sent av strek­nin­gen blir i tun­ne­ler.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En stor­for­nøyd sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen (FRP) smil­te søkk­våt mens han skuet over Trys­fjor­den. Her kom­mer en mo­nu­men­tal bro, som li­ke­vel bare blir et lite pro­sjekt sam­men­lig­net med den to­ta­le sum­men av ar­beid som skal gjø­res før E 39 mel­lom Kris­tian­sand og Stav­an­ger står fer­dig. Med seg had­de mi­nis­te­ren ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nye Vei­er, Ing­rid Dahl Hov­land og As­bjørn Hei­e­r­aas, pro­sjekt­di­rek­tør for E 39.

Pro­sjek­tet var an­slått å kos­te rundt 60 mil­li­ar­der kro­ner, noe Nye Vei­er hå­per å få ned med 20 %. Med mål om fire­felts mo­tor­vei, skal reise­tida på strek­nin­gen ned fra i over­kant av tre ti­mer til un­der to. For å få det til, i et land­skap som lig­ner en egge­kar­tong, skal rundt 30 % av vei­en, over 50 km, inn i tun­nel.

– Ter­ren­get blir vold­somt etter hvert, og mer et vest­lands­land­skap. Det vil bli mye tun­nel og en re­la­tivt stor kost­nad. Det har også en leng­re bygge­tid, sier pro­sjekt­di­rek­tør Hei­e­r­aas.

DY­RE­RE LAND­SKAP å BYG­GE I

Hov­land på­pe­ker også ut­ford­rin­ge­ne land­ska­pet gir.

– Vi har de sam­me ut­ford­rin­ge­ne på par­sel­len i Trøn­de­lag, med 30–40 % tun­ne­lan­del. De­ler av Nor­ge er mye fjell, og da er det tun­nel som er løs­nin­gen for å få stiv nok linje­fø­ring, sier Hov­land.

Hei­e­r­aas sier man har tatt hen­syn til de eks­t­ra kost­na­de­ne som føl­ger av an­de­len tun­ne­ler i ut­reg­nin­ge­ne.

– Vi skal kla­re må­let. Me­ter- pri­sen på E 39 blir nød­ven­dig­vis høy­ere enn den er på E 18.

Hov­land me­ner det er et land­skap som norsk an­leggs­bran­sje hånd­te­rer godt.

– Tun­nel og bro er dy­re­re å byg­ge. Bro er seks gan­ger pri­sen av vei i da­gen. Her prø­ver vi å få op­ti­mal linje­fø­ring, masse­ut­tak og bro­leng­der for å få det mest kost­nads­ef­fek­ti­ve re­sul­ta­tet, sier hun.

SØRLANDETS LENGSTE

Den lengste tun­ne­len blir mel­lom Hovs­van­net og Ua­lands­van­net på Moi, og kom­mer på 7.400 me­ter. Det er Sørlandets lengste tun­nel. Ut­byg­gin­gen av den førs­te strek­nin­gen fra Kris­tian­sand vest til Lyng­dal vest skal star­te i 2018, og al­le­re­de tid­lig på strek­nin­gen fra Kris­tian­sand vil man møte de førs­te tun­ne­le­ne.

Hva ten­ker dere om bi­lis­tens opp­le­vel­se av å til­brin­ge 1/3 av tida in­ne i tun­ne­ler?

– Det er jo ikke det folk vil når man kjø­rer på Sør­lan­det, å se inn­si­den av fjell. Vi har jo fo­kus på reise­opp­le­vel­sen, selv om ikke det er det vik­tigs­te når det gjel­der mo­tor­vei­er. Det er trans­por­ten, sier Hei­e­r­aas.

FAK­TA Nye Vei­er AS

● Stat­lig eid ak­sje­sel­skap stif­tet 4. mai 2015.

● Sel­ska­pets opp­ga­ver om­fat­ter å plan­leg­ge, byg­ge, drif­te og ved­li­ke­hol­de vik­ti­ge ho­ved­vei­er.

● Sel­ska­pet over­tok fire ut­byg­gings­om­rå­der med 18 vei­strek­nin­ger fra Sta­tens veg­ve­sen 01.01.2016.

● Skal blant an­net byg­ge ut E 18 Lan­gan­gen–grim­stad og E 39 Kris­tian­sand–sand­nes.

● Hoved­kon­to­ret lig­ger i Kris­tian­sand.

MINISTER MED GODFØLELSE

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vikOl­sen fikk en inn­fø­ring i Nye Vei­ers på­gå­en­de pro­sjek­ter, samt ar­beid som skal iverk­set­tes da han be­søk­te hoved­kon­to­ret i Kris­tian­sand. Han lik­te det han hør­te.

– Det be­kref­ter den gode fø­lel­sen jeg har når man ser hva som skjer med Nye Vei­er. I 2005 drev jeg min førs­te valg­kamp som stor­tings­kan­di­dat og snak­ket om fire­felts mo­tor­vei mel­lom Stav­an­ger og Kris­tian­sand, og ble mer el­ler mind­re lat­ter­lig­gjort av de and­re i pa­ne­let. Nå ser vi at vi om ti år er fer­dig med sto­re de­ler av strek­nin­gen, med la­ve­re kost­nad enn man trod­de for bare halv­an­net år si­den, sier Sol­vik-ol­sen.

Hva sy­nes du om de re­sul­ta­te­ne Nye Vei­er kan vise til så langt?

– Vi er på spo­ret av noe vel­dig bra. De over­går de drøm­me­ne vi had­de. Vi så at kost­na­de­ne tid­li­ge­re voks­te for vei­ut­byg­ging, og en­de­lig fø­ler jeg vi har fun­net et virke­mid­del for å snu den tren­den.

Han me­ner man tje­ner stort på å ten­ke hel­het­lig.

– Man har tenkt for mye på å byg­ge én og én strek­ning. Nå kom­mer man i mål mye ras­ke­re og bil­li­ge­re, sier Sol­vik-ol­sen.

STATUS FOR STREKNINGENE:

Kris­tian­sand–man­dal Øst: Førs­te bygge­trinn er strek­nin­gen fra Breimyr­krys­set i Kris­tian­sand til Ho­lum­krys­set i Man­dal. Plan­lagt bygge­start er mai 2018 og byg­gin­gen er be­reg­net til å ta om­trent tre år.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen skuer uto­ver Trys­fjor­den. Pro­sjekt­di­rek­tør for E 39 As­bjørn Hei­e­r­aaas for­klar­te hvor fire felt mo­tor­vei skal krys­se fjor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.